ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗЛАТНА ГРЕДА_225-226-227

02.07.2020.

PDF: Zlatna greda_225-226-227

ЗЛАТНА ГРЕДА© БРОЈ 225-226-227

лист за књижевност, уметност, културу и мишљење

САДРЖАЈ

ПЕТНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ

КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ 4

THE FIFTEENTH INTERNATIONAL NOVI SAD

LITERATURE FESTIVAL 5

ПРОГРАМ 6

PROGRAMME 7

ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ

ЗА КЊИЖЕВНОСТ НОВИ САД 8

Марио Мартин Хихон / Mario Martín Gijón

ЖРТВОВАЊЕ БЕЗ ВЕРЕ (поезија) 8

Интервју са Марио Мартином Хихоном

НЕ МОЖЕТЕ ПРОМЕНИТИ СВЕТ

АКО ПРВО НЕ ПРОМЕНИТ СВОЈ ЈЕЗИК 10

Interview with Mario Martín Gijón

YOU CANNOT CHANGE THE WORLD IF YOU

DO NOT CHANGE YOUR LANGUAGE FIRST 11

Франсис Комб / Francis Combes

ДРВО У МУЗЕЈУ ЧОВЕКА (поезија) 12

Разговор са Николајем Милчевом

ВОЛЕО БИХ ДА ВИДИМ ПОЕЗИЈУ ПОВЕЗАНУ

СА ТРАДИЦИЈОМ 14

Interview with Nikolaj Milchev

I WOULD LIKE TO SEE POETRY RELATED TO TRADITION 15

Николај Милчев / Николаи Милчев

СТРАХОВИ (поезија) 16

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ 60. БРАНКОВЕ

НАГРАДЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНE 18

JURY EXPLANATION FOR PRESENTING

THE 60TH BRANKO’S AWARD OF THE ASSOCIATION

OF WRITERS OF VOJVODINA 19

Интервју са Ђорђем Ивковићем

ПОЕЗИЈА ЈЕ ЧИСТОЋА ЖИВОТА 20

An interview with Đorđe Ivković

POETRY IS THE PURITY OF LIFE 21

ПОВОДОМ  БРАНКОВЕ НАГРАДЕ 2020. 22

ON THE OCCASION OF THE 2020 BRANKO’S AWARD 22

Ђорђе Ивковић / Đorđe Ivković

НЕКИ ПУТ С ОЦЕМ НА ЈУТРЕЊЕ (поезија) 23

Нил Кембел / Ниалл Цампбелл

РАД (поезија) 25

Ахим Вагнем / Achim Wagner

КОПРИВЕ (поезија) 27

Кристина Ленковска / Krystyna Lenkowska

МАЈКА НЕ ОДЛАЗИ (поезија) 29

Ник Дрејк / Nick Drake

ХРОНИКА УЖАРЕНЕ СИЈАЛИЦЕ (поезија) 31

Атила Шандор Пал / Pál Sándor Attila

БАЛАДА О СИМЕТРИЈИ (поезија) 33

Бојан Васић / Bojan Vasić

ГРЕБЕНАЦ (поезија) 35

Тања Ступар Трифуновић / Tanja Stupar Trifunović

С ОНУ СТРАНУ (поезија) 36

Драган Јовановић Данилов / Dragan Jovanović Danilov

СРЦЕ ОСВЕТЉЕНИХ ТМИНА (поезија) 38

Никола Вуколић / Nikola Vukolić

У МЕНИ (поезија) 40

Левена Филчева / Левена Филчева

БАЛЧИК (поезија) 42

Роберт Шербан / Robert Şerban

ПРИПРЕМА (поезија) 44

Миклос Бенедек / Benedek Miklós

ИЗГРАДИЛИ СМО КУЋУ (поезија) 45

Бранислав Живановић / Branislav Živanović

ЈАНУАР. АМНИОН (поезија) 46

Милица Дрндаревић / Milica Drndarević

МАЛИНЕ (поезија) 48

СИМПОЗИЈУМ

БИОГРАФИЈЕ ПРЕВОДИЛАЦА 50

Ал­пар Ло­шонц

КЊИЖЕВ­НОСТ КАО КОМ­ПЕ­ТЕНТ­НА

ИН­ТЕР­ПРЕ­ТА­ЦИ­ЈА БО­ЛЕ­СТИ 52

Да­мир Смиља­нић

ТРА­ГЕ­ДИ­ЈА МЕ­ДИ­О­КРИ­ТЕ­ТА.

ПРО­ТИВ ПА­ТО­ЛО­ГИ­ЗА­ЦИ­ЈЕ УМЕТ­НИ­КА 55

Бо­јан Јо­ва­но­вић

ИС­ЦЕЉУ­ЈУ­ЋА МОЋ ПО­Е­ЗИ­ЈЕ 59

Кор­не­ли­ја Фа­ра­го

БО­ЛЕСТ КАО МО­ДУС ПО­СТО­ЈА­ЊА 62

Дра­ган Про­ле

ЛЕ­ЊОСТ: БО­ЛЕСТ ПО­СЛЕД­ЊЕГ ЧО­ВЕ­КА 65

Ср­ђан Дам­ња­но­вић

АВЕТ ИСТО­РИЈ­СКОГ МА­ТЕ­РИ­ЈА­ЛИ­ЗМА:

ТУ­КИ­ДИД И ЦРЊАН­СКИ ВАН КА­РАН­ТИ­НА 68

БИОГРАФИЈЕ АУТОРА 71

РАЗГОВОР СА ПЕСНИЦИМА НА ФЕСТИВАЛУ 74

МУЗИКА НА ФЕСТИВАЛУ 74