ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

01.02.2024.

На основу  Статута ДКВ и према постојећој законској материји  о
удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин:
Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац и уметнички
преводилац који живи и делује на територији Војводине, као и сваки
стваралац из земље и иностранства који је допринео афирмацији
стваралаштва у Војводини као и књижевног стваралаштва уопште, чијим
делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе Статута
ДКВ.
Лице које конкурише у чланство Друштва књижевника Војводине мора
испуњавати следеће услове: Да се бави књижевним радом у жанровима
романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне
публицистике, сатире, афоризма, књижевног преводилаштва и сл.
Да има најмање две објављене књиге на језицима који су у званичној
употреби на територији Војводине и Србије.
Да задовољава књижевно-критичке и естетске услове у складу са
претпоставкама савремене књижевности.
Кандидат је обавезан да поднесе доказе, односно документацију о
испуњавању поменутих. Кандидат може поднети и допунску евиденцију о
свом стваралаштву (критике, рецензије, прилоге у часописима и листовима,
плакате, новинске чланке и др.)
Члан Друштва се може постати по позиву  Управног одбора ДКВ а на
основу  становишта о значају стваралаштва кандидата.
Кандидат је дужан да поднесе:
испуњен евиденциони формулар са свим битним подацима, биографијом и
библиографијом / преузима се у канцеларији ДКВ/.
Молбу са краћом књижевном и образовном биографијом,
Фотокопију личне карте.
Да по пријему уплати годишњу чланарину 1500,00 динара и за трошкове
пријема 500,00 дин.
Да  приложи две фотографије одговарајућег формата.
Молбе и документација се достављају на адресу Друштва књижевника
Војводине, Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад или се предају лично на
наведену адресу.
Резултати пријема биће саопштени  на скупштини ДКВ текуће године
Одлуку о пријему или одбијању захтева за пријем новог члана доноси
Управни одбор у складу са Правилником о пријему чланова и престанку
чланства, на основу мишљеља Комисије за пријем нових чланова, а на основу
образложеног и документованог захтева кандидата или предлога најмање 3
члана Друштва.

Против одлуке Управног одбора о одбијању захтева за пријем у Друштво,
кандидат има право жалбе Скупштини Друштва у року од 15 дана.
Члан Друштва је дужан да поштује одредбе Статута ДКВ.
да својом стваралачком  делатношћу непосредно доприноси остваривању
циљева и задатака Друштва;
– да плаћа годишњу чланарину
чланови Друштва су дужни да у свом раду воде рачуна о угледу свог
Друштва.
Предлагачи могу доставити предлоге са документацијом до 15. фебруара
2024 године.