ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Закон о удружењима

Службени гласник РС“, бр. 51 од 14. јула 2009, 99 од 27. децембра 2011 – др. закони, 44 од 8. јуна 2018 – др. закон

Друштво књижевника Војводине, репрезентативно удружење у култури, на основу члана 10, 11 и 12 Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије 51/09)
16. ИЗДАВАШТВО
1) Самостални стручњак у култури:
(1) Уредник у издаваштву
– предлаже наслове за објављивање, координира и надгледа рад преводилаца, лектора, графичких дизајнера и других стручњака и сарадника и које је одговорно за садржај издања у целини и то за најмање 20 објављених наслова из области уметничке прозе, поезије, есејистике, филозофије, хуманистичких дисциплина, књига за децу и других наслова значајних за културу; чији је збирни обим већи од 2000 страница, или пет стручних или уметничких периодичних публикација.
2) Самостални сарадник у култури:
(1) Лектор
–          отклањање свих врста стилских, граматичких и правописних грешака у књигама објављеним у последње четири године чији збирни обим текста прелази 8000 страна по 1800 словних знакова, с тим да се у обзир узимају и текстови објављени у периодичним публикацијама од културног значаја.
(2) Коректор
– исправка словних и знаковних грешака у књигама објављеним у последње четири године чији збирни обим текста прелази 8000 страна по 1800 словних знакова, с тим да се у обзир узимају и текстови објављени у периодичним публикацијама од културног значаја.
(3) Самостални графички дизајнер сарадник у издаваштву
–          објављених 40 или више неилустрованих издања, или
–          објављених више илустрованих издања чији збирни број страна је већи од 1000, или
–          ауторско графичко решење за 80 или више насловних страница различитих издања, или
–          испуњава услове сразмерним учешћем наведена три услова (на пример: 20 неилустрованих издања, 250 страница илустрованих објављених издања и 20 насловних страница и сл.)
Уколико лице има завршено високо образовање у области графичког дизајна или другој одговарајућој области, услов за стицање статуса графичког дизајнера сарадника је да је у последње четири године обавило посао у два пута мањем обиму од наведеног.
(4) Илустратор сарадник у издаваштву
–          објављених пет издања са по барем 15 илустрација у свакоме од њих, или,
–          најмање два издања у којима је збирно објављено барем 100 страница са ауторским илустрацијама.
Уколико лице има завршено високо образовање у области илустрације или другој одговарајућој области, услов за стицање статуса илустратора сарадника у издаваштву је да је у последње четири године обавило посао у два пута мањем обиму.

ЗАКОН О КУЛТУРИ

Члан 62.
Репрезентативно удружење у култури, у поступку по захтеву за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, даје образложену оцену о испуњености услова за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: образложена оцена) за уметнике, сараднике и стручњаке из своје области културне делатности који су том удружењу поднели захтев, без обзира на чланство у том удружењу.
Репрезентативна удружења из једне културне делатности образложену оцену из става 1. овог члана дају на основу утврђених и усаглашених мерила и критеријума.
Мерила и критеријуме на основу којих репрезентативно удружење у култури даје образложену оцену, као и поступак давања образложене оцене, на предлог репрезентативних удружења у култури, прописује министар.
Сл. гласник РС“, бр. 82/11 од 4. новембра 2011. године

Појам самосталног уметника
Члан 58
Уметник у смислу овог закона, јесте физичко лице које ствара ауторска дела из области уметничке делатности или изводи уметничка и ауторска дела из области уметничке делатности дефинисане чланом 8. став 1. тач. 3-8. овог закона.
Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.
У обављању делатности лице из става 2. овог члана, уз лично име, може да користи ознаку „самостални уметник“.
Услови за упис у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе
Члан 61
Лице из чл. 58-60. овог закона стиче статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе уписом у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ако испуњава следеће услове:
1) ако има пословну способност;
2) ако обавља делатност из члана 8. овог закона као једино или главно занимање, а није корисник пензије;
3) ако има дозволу (лиценцу) за обављање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;
4) ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;
5) ако има пребивалиште у Републици Србији;
6) ако има образложену оцену о испуњености услова из члана 62. овог закона.
Захтев за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе подноси се одговарајућем репрезентативном удружењу у култури.
Члан 62
Репрезентативно удружење у култури, у поступку по захтеву за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, даје образложену оцену о испуњености услова за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: образложена оцена) за уметнике, сараднике и стручњаке из своје области културне делатности који су том удружењу поднели захтев, без обзира на чланство у том удружењу.
Репрезентативна удружења из једне културне делатности образложену оцену из става 1. овог члана дају на основу утврђених и усаглашених мерила и критеријума.
Мерила и критеријуме на основу којих репрезентативно удружење у култури даје образложену оцену, као и поступак давања образложене оцене, на предлог репрезентативних удружења у култури, прописује министар.
Евиденција лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе
Члан 63
Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: евиденција), за сваку културну делатност, води одговарајуће репрезентативно удружење у култури.
Податке из евиденције репрезентативно удружење у култури доставља у виду обавештења надлежној организационој јединици Пореске управе, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Садржину и начин вођења евиденције прописује министар.
Уверење
Члан 64
Надлежно репрезентативно удружење у култури издаје уверења о чињеницама уписаним у евиденцију.
Уверења из става 1. овог члана издају се сагласно подацима из евиденције и имају значај јавне исправе.
Уверења из става 1. овог члана издају се на захтев, по правилу истог дана кад је странка затражила издавање уверења, а најдоцније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако надлежно репрезентативно удружење у култури одбије захтев за издавање уверења, дужно је да о томе донесе посебно решење.
Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева надлежно репрезентативно удружење у култури не изда уверење, нити донесе и достави странци решење о одбијању захтева, странка може изјавити жалбу као да је захтев одбијен.
Ако странка, на основу доказа којима располаже, сматра да јој уверење није издато у складу с подацима из евиденције, може захтевати измену или издавање новог уверења.
Надлежно репрезентативно удружење у култури дужно је да донесе посебно решење ако одбије захтев странке да јој измени или изда ново уверење.
Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева за измену или издавање новог уверења то не буде учињено, странка може изјавити жалбу као да је њен захтев одбијен.
Против решења о одбијању захтева из ст. 4. и 7. овог члана жалба се може изјавити Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба из ст. 5. и 8. овог члана изјављује се Министарству након истека рока прописаног за издавање, односно измену уверења.
Промене и брисање из евиденције
Члан 65
Самостални уметник, самостални сарадник, односно самостални стручњак у култури дужни су да сваку насталу промену у вези са условима за упис у евиденцију из члана 61. став 1. овог закона, пријаве надлежном репрезентативном удружењу у култури које води ту евиденцију, најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене.
Члан 66
Лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе брише се из евиденције на лични захтев.
Лице из става 1. овог члана брише се из евиденције по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице више не испуњава услове прописане у члану 61. став 1. овог закона.
Вршење поверених послова
Члан 67
Послови утврђивања статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, послови издавања уверења и вођења евиденције, које репрезентативна удружења у култури обављају у складу са овим законом, врше се као поверени послови.
У поступцима у вези послова из става 1. овог члана, ако друкчије није прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање
Члан 69
За лице које је стекло статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури у буџету Републике Србије обезбеђују се средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Члан 70
Средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе обезбеђују се у буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе, у складу са законом.
Ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса из става 1. овог члана прописује надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе.
Члан 71
Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање, за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе, за лица из чл. 58-60. овог закона, врши се преко репрезентативног удружења у култури код кога је то лице уведено у евиденцију.