ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Програм Међународног новосадског књижевног фестивала

01.09.2022.

СЕДАМНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ
5 – 7 Септембар 2022.
Нови Сад

Програм

5. септембар, понедељак

12:00

Студентски културни центар –Фабрика, Булевар Деспота Стефана 5, Нови Сад

Прес конференција.

Јован Зивлак, Бранислав Живановић(Србија); Жан Портан  ( Француска);  Сара Езан (Немачка); Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија); Јелена Марићевић Балаћ, Стеван Брадић(Србија)

17,00

Клуб ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној  – Разговор

Абигејл Пери (Енглеска), Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија);

18,00

Балкон  Клуба ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној 

Абигејл Пери (Енглеска), Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија); Бранислав  Живановић, Стеван Брадић(Србија),Жан Портан (Француска, Луксембург)

20,00

Свечано отварање, Војводе Путника 1/ Дигитални омладински центар

Абигејл Пери (Енглеска); Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија); Стеван Брадић(Србија), Никола Вујичић (Србија);Жан Портан (Француска, Луксембург)

***

6. септембар, уторак

16,00 сатi

‘’Дигитални oмладински центар’’ Војводе Путника 1, Народна библиотека

Уручење 62. Бранкове награде, Бранкова награда/Branko’s Award

Марија Шимоковић (председник жирија) и Стеван Брадић

Читање поезије:

Христо Петрески (Северна Македонија), Драган Јовановић Данилов, Бранислав Живановић, Јелена Марићевић Балаћ,

***

7. септембар,среда

Дигитални омладински ценатр, Војводе Путника 1/ Digiтal Youтh Center, Vojвode Putnika 1

Симпозијум књижевност и насиље/Symposium Liтerature and Violence

10:00-13,00.

Симпозијум посвећен теми Књижевност и насиље.

Учествују: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден,  Корнелија Фараго, Бојан Јовановић, Вирђиниа Поповић,   Дамир Смиљанић,  Срђан Дамњановић, Јелена Марићевић Балаћ

17,00

Разговори у Клубу Абсолут/Talks aт тhe Club Absolut

Христо Петрески, Жан Портан

18,00

Балкон Абсолут/ Balcony Absoluтe in Zmaj Joвina Sтreet

Сара Езан (Немачка), Радомир Уљревић (Црна Гора),Здравко Крстановић, Гојко Божовић,  Јелена Марићевић Балаћ, Нику Чобану

20,00

Дигитални омладински ценатaр, Војводе Путника 1/ Digital Youth Center, Vojвode Putnika 1

Сара Езан (Немачка), Радомир Уљaревић (Црна Гора),Здравко Крстановић, Гојко Божовић,  Нику Чобану

Уручење Међународне књижевне награде ’’Нови Сад’’

The Fesтiвal is supporтed by Serbian Minisтry of Culтure, The Deparтmenт of Culтure of Proвince of Vojвodina and Noвi Sad Ciтy Council.

РRОГРАМ*PROGRAMME

КАТАЛОГ*CATALOGUE

***

Sepтember 5тh, Monday

12:00 PM

Student Culтural Center – Fabrika, Bulevar Despota Sтefana 5, Novi Sad

Press conference

Joвan Zivlak, Branislaв Živanović(Serbia); Jean Potanтe  ( France);  Sara Eshan (Germany); José Luis Gómez Toré (Spain); Јелена Марићевић Балаћ, Стеван Брадић (Serbia)

5 PM

Club „Absolut“ in Zmaj Jovina – Interview

Abigail Parry (England), José Luis Gómez Toré (Spain)

6 PM

Balcony of the Club „Absolut“ in Zmaj Jovina

Abigail Parry (England);  Nikola Vujičić (Serbia); José Luis Gómez Toré (Spain); Stevan Bradić (Serbia);  Jean Potante  ( France/Luxembourg)

8 PM

Оpening,

Digital Youth Center“ Vojvode Putnika 1, National Library

Abigail Parry (England);  Nikola Vujičić (Serbia); José Luis Gómez Toré (Spain); Stevan Bradić (Serbia);  Jean Potante  ( France/Luxembourg)

***

Sepтember 6тh, Tuesday

4 PM

Digital Youth Center“ Vojvode Putnika 1, National Library

Awarding the best young poet in Serbia– Brankova nagrada (Branko’s Award), 62sttime Branko’s                                                                                                                                                Award is the most important poetry prize in Serbia for young poets.

Marija Šimoković (president of the jury) and Stevan Bradić

Reading poetry.

Hristo Petreski (Severna Makedonija), Dragan Jovanović Danilov, Branislav Živanović, Jelena Marićević Balać,

***

September 7th, Friday

Digital Youth Center, Vojvode Putnika 1/Digitalni omladinski centar, Vojvode Putnika 1/

Symposium Literature and Violence/Simpozijum književnost i nasilje

10:00-13,00.

Participating: Alpar Lošonc, Dragan Prole, Vladimir Gvozden,  Kornelija Farago, Bojan Jovanović, Virđinia Popović,  Damir Smiljanić,  Srđan Damnjanović, Jelena Marićević Balać

5 PM

Club „Absolut“ in Zmaj Jovina – Interview

Hristo Petreski, Jean Portante

6 PM

Balcony of the Club „Absolut“ in Zmaj Jovina

Sara Eshan (Germany), Radomir Uljarević (Montenegro),Zdravko Krstanović, Gojko Božović,  Niku Čobanu

8 PM

Poetry reading, Digital Youth Center, Vojvode Putnika 1/Digitalni omladinski centar, Vojvode Putnika 1/

Sara Eshan (Germany), Radomir Uljarević (Montenegro),Zdravko Krstanović, Gojko Božović,  Jelena Marićević Balać, Niku Čobanu

Award Ceremony of the „Novi Sad“ International Literary Award

***

ВИШЕ О ФЕСТИВАЛУ

Друштво књижевника Војводине, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 5.

Association of Writers of Vojvodina, 5 Braće Ribnikar St., 21 000 Novi Sad

Tel. +381 21 6542-432, 6542-431

www.dkv.org.rs; e-mail: [email protected]

www.facebook.com/InternationalNoviSadLiteratureFestival