ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК 3. седнице Управног одбора ДкВ

26.12.2023.

З А П И С Н И К

Са 3. седнице Управног одбора Друштва књижевника Војводине репрезентативног
удружења у култури одржане дана, 25. децембра 2023. године у Новом Саду у ул.
Браће Рибникара бр. 5 са почетком у 17,00 часова (у даљем тексту –Друштво).
Седници присуствују:
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА:
1. Јован Зивлак
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:Корнелија Фараго;Вирђинија Поповић;Мирјана
Марковић; Михаљ Ђуга; Стеван Брадић; Бранислав Зубовић;Светозар Савковић;
и Дана Радуловић.
Седници не присуствују: Владимир Кочиш, Мирослав Николић, Давид Дако
Кецман, Дамир Смиљанић, Бранислав Живановић и Габор Вираг, чланови
Управног одбора.Записник води Дана Радуловић.
Седницу Управног одбора отвoрио је Јован Зивлак, председник, констатовао да
седници присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање и
предлажио дневни ред као у позиву.

Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Усвајање Записника са 2. седнице Управног одбора;
2. Извештај поводом оджавања 18. међународног новосадског књижевног
фестивала;
3. Активности између две седнице;
4. Годишњи финансијски извештаји за финасијере ( Република, Покрајина, Град);
5. Избор кандидата на основу јавног позива Републичког министарства и
образложеног предлога за доделу признања уметнику, односно стручњаку у
култури, за врхунски допринос националној култури, односно култури
националних мањина;
6. Разно
Предложени дневни ред је једногласно усвојен након чега се прешло на
разматрање појединих тачки дневног реда.
ТАЧКА 1.
ПРЕДМЕТ: Усвајање Записника са 2. седнице Управног одбора
Председник је истакао да су Одлуке са друге седнице Управног одбора
реализоване и прослеђене надлежним органима у складу са тематиком коју
обрађују, и отворио расправу. Није било дискусије.

Једногласно је донет

З А К Љ У Ч А К

сваја се Записник са 2. седнице Управног одбора без примедби.
ТАЧКА 2
ПРЕДМЕТ: Извештај поводом оджавања 18. међународног
новосадског књижевног фестивала
Председник је истакао да је 18. међународни новосадски књижевни фестивал
успешно одржан, да су учествовали домаћи и страни песници, да је било и младих
песника. -Додељене су награде, „Бранко “, „Нови Сад“ и „Милан Ненадић“. Жириjи
су били квалификовани, састављени од афирмисаних писаца, критичара и
преводилаца. Исплаћени су хонорари. Све програмске активности су протекле у
складу са очекивањем: читање са балкона, разговори и интервјуи, и разговори у
кафеу „Абсолут“. Имали смо симпозијум. Сви програми су квалитетно и успешно
завршени. Средства за фестивал била су скромна. Међународни новосадски
књижевни фестивал је истински аутентични догађај поетске речи. Имали смо
младе песнике, критичаре и филозофе. Сви медији су пропратили догађај осим
дневног листа „Дневник“. Догађај је пропраћен и преко друштвених мрежа. Била
су петоро страних песника. Није било дискусије.Једногласно је донет

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се Извештај председника Управног одбора поводом оджавања 18.
међународног новосадског књижевног фестивала.
ТАЧКА 3
ПРЕДМЕТ: Активности између две седнице
Председник је истакао да је Друштво имало низ активности између две седнице
као што су: изложбе у Салону ДКВ, књижевне вечери – промоције књижевног
стваралаштва чланова ДКВ-а, песничке вечери. Посебно је нагласио ангажовање
на припреми издања два књижевна часописа „Греда“.
Није било дискусије.Једногласно је донет
З А К Љ У Ч А К

Прихвата се информација председника Управног одбора о предузетим и
реализованим активностима Друштва између две седнице.
ТАЧКА 4
ПРЕДМЕТ: Годишњи финансијски извештаји за финасијере
(Република, Покрајина, Град)
Председник је истакао да Друштво треба да сачини годишње финансијске
извештаје за средства добијена за програмску делатност по конкурсима: Града
Новог Сада, Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије и истакао да ће
Ласло Ремели припремити извештаје и доставити надлежним службама у Граду,
Покрајини и Републици.
Он је отворио расправу.Није било дискусије.Једногласно је донет

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се информација председника Управног одбора о предузимању мера на
изради годишњих финансијских извештаја за финансијере програмских делатости
Друштва – Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада.
ТАЧКА 5

ПРЕДМЕТ: Избор кандидата на основу јавног позива Републичког
министарства и образложеног предлога за доделу признања уметнику,

односно стручњаку у култури, за врхунски допринос националној
култури, односно култури националних мањина
Вирђинија Поповић, председница Комисије за награде и признања информисала
је Управни одбор да су одржане заједничке седнице комисија ДКВ и УДП дана,
25.12.2023. године. Она је истакла да је комисија радила у саставу: Вирђинија
Поповић, председница, Дамир Смиљанић и Бранислав Живановић чланови (за
ДКВ) и Миле В. Пајић, Тамара Лујак, чланови, Зоран Стефановић председник (за
УДП) и разматрала предлоге кандидата оба удружења за доделу признања за
врхунски допринос националној култури, за категорију издаваштво, на основу
позива које је расписало Републичко министарство културе од 27.11.2022. године.
Она је нагласила да је Комисија донела одлуку да у име ДКВ и УДП буду
предложени кандидати: Јован Зивлак из Новог Сада, Владислав Бајац из Београда
и Драган Симеуновић из Инђије. Она је истакла да је за све кандидате достављена
комплетна документација са образложењима.
Председник је отворио расправу. Није било дискусије.
Једногласно је донет

З А К Љ У Ч А К
I

Управни одбор је сагласан са предлогом Комисије за награде и признања да је
Јован Зивлак дао врхунски допринос националној култури, у категорији
издаваштва и подржава предлог за доделу признања, који је Комисја са
образложењем доставила Министарству културе Републике Србије.
ТАЧКА 6
ПРЕДМЕТ: Разно
Вирђинија Поповић је информисала Управни одбор да има нових кандидата који
су поднели захтев за чланство у Друштву и да ће комисија о томе одлучивати на
наредној седници.
Председник је истакао да је сваки члан дужан да плаћа чланарину, да имамо
активне и пасивне чланове Друштва, и да пасивни чланови не плаћају чланарину,
и да имамо и чланове Друштва који су ослобођени плаћања чланарине, као што су
чланови изабрани у органе Друштва и чланови који имају преко 75 година.
Нагласио је да они који не плаћају чланарину су пасивни чланови и да не могу да
партиципирају у органима Друштва. Изнео је став да пасивни чланови могу да
врате статус активних чланова ако уплате три последње заостале чланарине. У
дискусији учествовали: Корнелија Фараго, Вирђинија Поповић и Дана Радуловић.
Седница Управног одбора је завршена у 17,56 часова.
Председник Управног одбора, Записник водила,
Дана Радуловић