ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Једанаести међународни новосадски књижевни фестивал 2016

11.02.2016.

PDF: Katalog_11_MNKF_2016

ЈЕДАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

29. август – 2 септембар 2016.

Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, Србија

Једанаести међународни новосадски књижевни фестивал је јединствени догађај овакве врсте у Србији. Око 100 страних и домаћих писаца током четири дана читају своје песме и прозу на отвореном, на Тргу младенаца и урбаним просторима Новог Сада.

Реч је о фестивалу који је у досадашњем трајању представио преко 900 песника и књижевника (од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са озбиљном књижевном културом. Фестивала је постао изузетно познат и поштован од песника Мексика, Русије, Британије, Француске, Пољске до Данске, Румуније или Бугарске.

Фестивал ће се ове године одржати од 29. ав­гу­ста до 2. септембра Места одржавања ће бити Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Свечана сала Сану у Новом Саду, Ка­фе Би­стро, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Магистра­т у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Брод театар, Срем­ска Митрови­ца, Жабаљ…

Преко 30 стра­них пе­сника (из Фран­цу­ске, Не­мач­ке, Шпаније, Велике Британије, Ирске, Ру­си­је, Мексика, Пољске, Мађарске, Ру­му­ни­је, Данске, Бугарске и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 пре­во­ди­ла­ца, као и 20 мла­дих пе­сни­ка у Слем такмичењу. Учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра.

Гост фестивала биће Данска са пет песника: Томас Боберг, Кристел Винблад, Глен Кристијан, Пиа Јул и Камила Лефстрем, критичар, приређивач. Поезију на српском говори Емил Курцинак, глумац Позоришта младих.

Из Велике Британије учествују Морис Риордан и Метју Кели, Жерар Нуаре (Француска), Мирослав Цера Михаиловић (Србија), Миљурко Вукадиновић, Хавијер Вела, Марија Алкантариља (Шпанија), Педро Серано (Мексико), Јан Кшиштоф Пјасецки (Пољска), Габријел Кифу (Румунија), Наливијко Николај Петрович (Русија), Михаел Шпајер (Немачка) и др.

Данска поезија ће бити представљена у свечаној сали САНУ у Новом Саду. Биће објављена и Антологија савремене данске поезије (дванаест песника) у избору Камиле Лефстрем. Симпозијум ће бити по­све­ћен теми Поезија и баналност. Учествоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Горана Раичевић, Срђан Дамјановић, Драгана В. Тодоресков, Милена Владић Јованов, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић, Виктор Радун, Никола Страјнић, Драган Бабић и Бошко Томашевић.

Биће ор­га­ни­зо­ва­но дијалошко представљање писаца у кафеу Абсолут у Змај Јовиној. Разговоре ће водити критичари и преводиоци, Драган Бабић, Милица Станковић, Жељко Донић.

Једанаести пут ће бити уру­че­на Међу­на­род­на на­гра­да за књижевност Но­ви Сад на Тргу младенаца.

У окви­ру фе­сти­ва­ла биће уручена 56. Бран­ко­ва на­гра­да у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­страта.

Јед­на од ва­жних та­ча­ка Фестива­ла је Слем так­ми­че­ње за нај­бо­љег сле­ме­ра Ср­би­је. Такмиче­ње ће се одр­жа­ти девети пут у Ка­феу Бистро.

На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности. Биће штампан Каталог фестивала, плакате, мајице, заставе. У Змај Јовиној биће постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада биће постављен видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм Фестивала. Фестивал ће организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.

За учеснике се организују излети до Сремских Карловаца и посете Петроварадинској тврђави и Фрушкогорским манастирима.

Сви радови учесника изговорени на Фестивалу биће обелодањени у две обимне свеске Златне греде, а, с друге стране, очекујемо и низ текстова који ће бити објављени о Фестивалу у часописима и књижевним листовима у иностранству.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Фестивал се организује захваљујући помоћи Покрајинског секретаријата АП Војводине за културу, Danish Arts Foundation’s Committee for Literary Project Funding, Министарства културе Републике Србије, Градског већа Новог Сада и медијских и других спонзора, као и добровољног ангажовања чланова ДКВ.