ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

ВИРЂИНИЈА ПОПОВИЋ

ВИРЂИНИЈА ПОПОВИЋ (Селеуш, 1975). Редовни професор на Филозофском
факултету Универзитета у Новом Саду и професор на Учитељском факултету из
Београда, одељење на румунском у Вршцу. Након завршетка основних студија,
2008. магистрирала је на Одсеку за румунистику, Филозофски факултет у Новом
Саду („Naturalismul în literatura română până la Primul Război Mondial”/
„Натурализам у румунској књижевности до Првог светског рата“) и докториралa
2012. године на истом факултету (”Poesis și mathesis în poezia lui Ion Barbu”/ „Poesis
и mathesis у песничком делу румунског песника Јона Барбуа“). Њено интересовање
се базира на проучавање румунске књижевности из Војводине, мада велики део
радова су из старе румунске књижевности и народне књижевности. У последње
време бави се истраживањем румунске културе у вези са културом других народа у
Војводини, највише у вези са српском и мађарском културом. Ауторка је седам
књига из румунске књижевности и културе и координатор више научних пројеката.
Објавила је научне и стручне радове у Румунији, Републици Молдавији, Хрватској,
Шведској и у Бразилу. Уредница је часописа за етнографију и фолклор „Традиција“
и више научних зборника. Добитница је више награда, међу којима је награда
„Еминеску“ и златна медаља за промовисање румунске књижевности и културе у
иностранству (2017) и награду за целокупни научни допринос и промовисање
Западног универзитета „Василе Голдиш“ из Арада у српском културном простору
додељена од стране Министарства просвете Румуније и Универзитета „Василе
Голдиш“ из Арада (2011) као и награду за изврсност и златна медаља Библиотеке
„И.Г. Бибическу“, Турну Северин за промовисање румунске културе у
иностранству (2017). Члан је уредништва и научних одбора више часописа у земљи
и иностранству. Члан је Друштва књижевника Војводине, Удружења новинара
Србије, Удружења за историју медија Румуније, Удружења за историју Балкан,
Друштва за румунски језик Војводине, Румунског друштва за етнографију и
фолклор Војводине, члан Групе за мултидисциплинарна истраживања и историје
науке при Румунској академији наука, Филијала Арад, итд. Вави се књижевним
превођењем. Превела је више књига са румунског на српски језик и једну књигу са
српског на румунски. Награђена је за превод збирке песама са румунског на српски
језик – Василе Ман, Рука испружена ка небу/ О mână întinsă sprе cer, Фондације
Европа, Нови Сад & Vasile Goldiș University Press, Арад, Румунија (2015).
Објављене књиге: Pavel Gătăianţu, Editura Ined Co, 2004, Ноци Сад, 164 стр.;
Literatura de limba română din Serbia şi anropologia culturală, у коауторству са
Кармен Дарабуш, Румунија, Издавач Risoprint, Клуж и Фонд Еуропа из Новог Сада,
2012. године, 242. стр.; Poesis şi mathesis în poezia lui Ion Barbu, Zrenianin: Editura
ICRV, 2013, 206 стр.; Opinii şi reflecţii. Poezia românească din Voivodina, Panciova,
Editura Libertatea, 2013, 155 стр.; Cultura (a)română din Serbia în context european,
Arad, Gutenberg Galaxy, 2015, 154 стр.; Opinii şi reflecţii. II. Proza românească din
Voivodina, Панчево, Либертатеа, 2016, 216 стр; Costa Roșu – Opera. Reper în
definirea valorilor identitare, Zrenianin: Editura ICRV; Timișoara: Editura Academiei,
Filiala Timișoara, 2019, 420 стр.; Literatura populară а românilor din Serbia de răsărit /
Народна књижевност Румуна из истоћне Србије, Темишвар, Западни универзитет
у Темишвару (антологија у пет томова, у коауторству са др Славољубом Гацовић,
1900 стр.).