ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

01.02.2023.

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Двадесет и прва седница  седницу УО одржана је 5. јануара (четвртак),  2022. у 17,00 сати у просторијама ДКВ, браће Рибникар 5.

Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Вирђинија Поповић (потпредседник), Владимир Кочиш, Мирослав Николић, Мирјана Марковић, Корнелија Фараго, Милан Тодоров, Бранислав Живановић, Јован Зивлак (председник). Одсутни због спречености су: Радомир Миљојковић, Давид Кецман Дако (потпредседник), Зденка Белић Валент, Вираг Габор и Драган Бабић

1. Дневни ред је усвојен једногласно.

2.Записник са претходне седнице  је усвојен једногласно.

3.Активности између две седнице (нациoнална признања, Греда):

Управни одбор је усвојио једногласно предлоге кандидата заједничке комисије ДКВ и УДПС  за признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина – Катагорија издаваштво (  у прилогу записник):

Седница заједничке комисије ДКВ и УДПС 

 

Предлог за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина -Категорија издаваштво

 

Дана 7.12.2022. године заједничка комисија ДКВ и УДПС у саставу проф. др Вирђинија Поповић (председник), проф. др Драмир Смиљанић, Бранислав Живановић, проф. др Дејан Ајдачић, Миле Пајић и проф др Бошко Сувајџић заседала је преко Интернета и телеконференцијом како би усвојила ужи избор предлога кандидата оба удружења за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина за  категорију издаваштво, а на основу конкурса који је расписало Републичко министарство културе  од 10.11.2022. године.

Комисија је донела одлуку да у име ДКВ и УДП  а на основу приложене документације буду предложена следећа три (од укупно четири) кандидата:

 

Јован Зивлак (1947)

Владислав Бајац (1954)

Лаза Лазић (1929)

 

 У Новом Саду, 7.12.2022. године.

Констатвано је да су сва четири броја Греде изашла у предвиђеном року, до краја године.   Тематски и садржајно Греда је квалитетан и високовредан часопис који окупља најистакнутије ствараоце из области књижевности и друштвених наука. Греда је окупила истакнуте прозне писце ( Гаталица, Тодоров, Буњевац ..), песнике (Данилов, Вујичић, Крстановић. Брадић, Уљаревић и др), филозофе ( Лошонц, Проле, Смиљанић, Пајин, Јовановић…), изучаваоце књижевности ( Гвозден, Марићевић, Брадић, В. Поповић)  и др.   У одговарајућем року су сачињени финасијски и садржајни извештаји за наше финасијере ( Град, Република, Покрајина). 

4. Предлог допуна и измена Стаута ДКВ

УО је усвојила предлоге за допуну Статута ДКВ, а на примедбе из Записника  Покрајинске инспекције.На основу одредбе из члана 57 Закона о култури  предлаже се Скупштини ДКВ да  усвоји допуну у називу удржења и да поред назива  Друштво књижевника Војводина дода  репрезентативно удружење у култури.

Предлаже се и допуна у члану 19. алинеја 2 и 3

Седнице Управног одбора одржавају се у седишту Друштва у складу са Статутом, а могу се  са одговарајућим образложењем одржавати и у другим просторима и насељима са циљем афирмација Друштва у срединама деловања његових чланова

Седнице Управног обора могу се одржавати и посредством електронских медија, уколио то захтевају околности.

На основу Записника Покрајинске комисије  о ванредном инспекцијском надзору  од 16. 11. 022.  године, сачињеном у Секретеријату за културу, у предмету вршења теренског инспецијскојског надзора по контролној листи  за репрезентативна удружења КЛ -002-01/01 ДКВ је дужно да у року од 60 дана отклони следеће  незаконитости:

*Да достави оснивачки актод 22.04. 1973. и решење  о сатусу. репрезентативног  од  14.01. 2013. године, број 022-05-34/2019-03.

*Да складу са одредбом из члана 57 Закона о култури  ДКВ  усвоји допуну у називу удржења и да поред назива  Друштво књижевника Војводина дода  репрезентативно удружење у култури.

*Да ДКВ достави фотокопију регистра лица која самостално обављају  уметничку или другу делатност у области културе.

*Да ДКВ редовно врши  упис чланова  и да ажурира њихов статус.

*Да ДКВ води регистар лица као јединствену, централизoвану и јавно доступну евиденцију у електронском облику и упознаје јавност о лицима  која су добила статус самосталног уметника.

-ДКВ је затражило да АПР из Београда достави оснивачки акт од 22.04. 1973. и решење  о стaтусу

– ДКВ ће у фебруара  на Скупштини прихватити предлог допуне „репрезентативно удружење у култури“.

– ДКВ ће комплетирати предмете о самосталним стручњацима у култури и доставити регистре

-ДКВ ће настојати да систематизује упис чланова  и да ажурира њихов статус.

– ДКВ ће учинити све да  води регистар лица као јединствену, централизовану и јавно доступну евиденцију у електронском облику и упознаје јавност о лицима  која су добила статус самосталног уметника.

Сви предлози и закључци су једногласно прихваћени.

5.План активности у наредном периоду( фестивал, бранкова награда, симпозијум, греда и др).

Оквирно предложено је да на Фестивал буду позвани аутори из Енглеске, Француске, Немалке, Пољске, Румуније, Мађарске. Чешке , Русије, Кине и др. Од предложених земаља биће укупно позвано од 4 до 6 аутора. Из окружења биће позвани аутори из Македоније, Републике Српске и Словеније.Из Србије биће позвано  шест до осам аутора (заједно са представником националне мањине). Аутори ће бити у највећој мери добитници угледних награда за поезију.Песнички текстови  свих учесника, где је то нужно, биће преведени на српски. Преводиоци ће бити ангажовани у свим програмским догађајима, где је то нужно.

ДКВ је дужно да  свим учесницима Фестивала плати путне трошкове и обезбеди пун пансион у току боравка у Новом Саду, поводом Фестивала.

Жири за  Бранково награду ће бити иновиран на наредним седницама.

Тема симпозијума биће Књижевност и њене послератне револуције.

У току године изаћи ће четири свеске Греде.

Сви предлози су усвојни једногласно.

6. Припреме за редовну Скупштину ДКВ                                                            

Председник је кратко образложио околности зашто се скупштине нису одржавале претходне две године. Подсетио је на услове који су диктирали влада Републике Србије и тела задужена за борбу против короне. Сада ограничења нема што се тиче јавних скупова, па можемо одржати скупштину.

Предсеник је предложио дневни ред скупштине и оквирно време одржавања, нагласивши да је време одржавања везано за завршни рачун.

Предлог текста позива и дневног реда.
Позивамо вас на редовну скупштину Друштва књижевника Војводине 

која ће се у току фебрауара ( субота), 2023. године у

Сали Друштва књижевника Војводине, Браће Рибникар 5,

са почетком у 10,30 часова.

 За седницу предлажем следећи дневни ред:

1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године,

Награда за превод године, Награда За животно дело)
Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2022. годину и

План делатности за 2023. год.

8. Усаглашавање Статута

9. Избор чланова УО и председника на двогодишњи мандат

10. Дискусија и текућа питања 

С поштовањем,

Јован Зивлак,

председник ДКВ

 

У складу са Статутом ДКВ у раду Скупштине могу учествовати само чланови који редовно измирују чланарину

Чланови који нису платили чланарину за текућу и претходну годину

могу то учинит до датума Скупштине и на самој Скупштини ће добити контролни листић с којим ће моћи учествовати у раду

Чланови који нису платили пет и више годишњих чланарина,

неће моћи учествовати у раду Скупштине ако не уплате најмање три годишње чланарине.

7.Разно

Није било дискусије.

Седница је завршена у 17, 55. часова.

***