ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

измене и допуне Статута Друштва кљижевника Војводине

21.03.2023.

На основу члана 14. став 2) алинеја 3) Статута Друштва књижевника Војводине, а поступајући по налогу Покрајинске комисије о ванредном инспекцијском надзору од 16. 11. 2022. године, Скупштина Друштва књижевника Војводине на седници одржаној дана, 18. марта 2023. године, усвојила је измене и допуне Статута Друштва кљижевника Војводине, и донела: О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

члан 1.

У Статуту Друштва књижевника Војводине, од 30.01.2010. године, врше се следеће измене и допуне:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У члану 1. став 1) после речи:“ Друштво књижевника Војводине“, додају се речи: „репрезентативно удружење у култури“.

члан 2.

У члану 2. став 1) после речи: „Назив Друштва је: Друштво књижевника Војводине“, додају се речи: „репрезентативно удружење у култури“. У члану 2. после речи: „Друштво књижевника Војводине“, додају се речи: „репрезентативно удружење у култури“, после речи: „Društvo književnika Vojvodine“, додају се речи: „reprezentativno uruženje u kulturi“, после речи: „Vajdasági Irók Egyesülete“, додају се речи: „reprezentatív kulturális társulás““, после речи: „Spolok spisovateľov Vojvodiny“, додају се речи: „reprezentačné kultúrne združenie“, после речи: „Asociaţia Scriitorilor Din Voivodina“, додају се речи: „societate reprezentativă în cultură“, и после речи: „Družtvo Pisatelboh Voyvodini“, додају се речи: „reprezentativne združenє u kulturi“. после речи: „Association of Writers of Vojvodina“ додају се речи: „ representational association in culture“, а после речи:“Association des  Écrivains de Voivodine“, додају се речи:“ association représentative de la culture“.

V ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

члан 3.

У члану 19. после става 1) додаје се став 2) и 3) који гласе:
„Седнице Управног одбора одржавају се у седишту Друштва у складу са Статутом, а могу се са одговарајућим образложењем одржавати и у другим просторима и насељима са циљем афирмације Друштва у срединама деловања његових чланова.
Седнице Управног обора могу се одржавати и посредством електронских медија, уколико то захтевају околности“.

члан 4.

Остале одредбе Статута остају непромењене.

члан 5.

Општа акта Друштва која нису усаглашена са овом Одлуком усагласиће се у року од три месеца.

члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Председавајући  Скупштине
Јован Зивлак

У Новом Саду
Датум: 18.03. 2023.