ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ 2021

22.12.2020.

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

На основу Статута ДКВ и према постојећој законској материји о удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин:

Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац и уметнички преводилац, као и сваки стваралац из земље и иностранства који је допринео афирмацији стваралаштва у Војводини као и књижевног стваралаштва уопште, чијим делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе Статута ДКВ.

Лице које конкурише у чланство Друштва књижевника Војводине мора испуњавати следеће услове:

Да се бави књижевним радом у жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне публицистике, сатире, афоризма, књижевног преводилаштва и сл.

Да има најмање две објављене књиге на језицима који су у званичној употреби на територији Војводине и Србије.

Да задовољава књижевно-критичке и естетске услове у складу са претпоставкама савремене књижевности.

Кандидат је обавезан да поднесе доказе, односно документацију о испуњавању поменутих Кандидат може поднети и допунску евиденцију о свом стваралаштву (критике, рецензије, прилоге у часописима и листовима, плакате, новинске чланке и др.)

Члан Друштва се може постати по позиву Управног одбора ДКВ а на основу становишта о значају стваралаштва кандидата.

Кандидат је дужан да поднесе:

испуњен евиденциони формулар са свим битним подацима, биографијом и библиографијом / преузима се у канцеларији ДКВ/.

Молбу са краћом књижевном и образовном биографијом

Фотокопију личне карте.

Да по пријему уплати чланарину и 1500,00 динара и 500,00 дин. за трошкове пријема.

Да приложи две фотографије одговарајућег формата.

Молбе и документација се достављају на адресу Друштва књижевника Војводине, Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад или се предају лично на наведену адресу.

Резултати пријема биће саопштени на скупштини ДКВ текуће године

Против одлуке Управног одбора о одбијању захтева за пријем у Друштво, кандидат има право жалбе Скупштини Друштва у року од 15 дана.

Члан Друштва је дужан да поштује одредбе Статута ДКВ.

да својом стваралачком делатношћу непосредно доприноси остваривању циљева и задатака Друштва;

– да учествује у активностима Друштва

– да остварују контролу рада Друштва и носилаца појединих овлашћења у Друштву;

– да плаћа годишњу чланарину

чланови Друштва су дужни да у свом раду воде рачуна о угледу свог Друштва.

Предлагачи могу доставити предлоге са документацијом до 20. марта 2021. године.