ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА VIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

06.03.2019.

ЗАПИСНИК СА VIII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Oсмa седницу УО је одржана 6. марта (среда), 2019. у 11,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Габор Вираг, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић и Виктор Радун.

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Разматрање ситуације поводом деложације ДКВ из просторија у Браће Рибникар. Проблем пореза на земљиште.

4. Извештаји о делатности ДКВ у 2018. Конкурси за 2019. годину.Кандидати за градске комисије

5. Именовање жирија и комисија за пријем нових чланова и комисије за награде.

6. Усаглашавање  Статута са новом реалношћу и заказивање Скупштине ДКВ.Дневни ред Скупштине

7. Одређивање кандидата за путовање у Петроград

8. Питање репрезентативности ДКВ и усвајање Правилника о статусу  самосталних сарадника у култури, уместо статуса самосталних уметника

9. Избор кандитата за техничког секретара

10. Разно

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. После драматичног настојања да нас иселе, Градска управа за имовину је поново поднела тужба због дуга за закуп. Дуг је у овом тренутку око 600.000,00,  рачунајући и камате и друге трошкове, и ми се надамо да ћемо доћи до споразума и да ће овај неумесни спор против Друштва књижевника Војводине бити превазиђен и да ће тужба бити опозвана.

Што се тиче дуга за грађевинско земиљште, постигнут је споразум са Пореском управом да се он плати у року од пет година, са месечном ратом од 12,000,00 динара, што значи да је отписана камата у висини од 300.000,00. Надамо се да ћемо се из овог замештељства избавити и да ће овај апсурд, који нема преседна, кад су у питању уметничка удружења у читавој држави, бити ускоро прошлост.

4. ДКВ је поднело извештаје свим финасијерима о утрошеним средствима  за пројекте добијеним на конкурсима Министарства за културу, Покрајинског секретаријата и Управе за културу града Новог Сада. ДКВ је сачинио и збирни извептај припремљен за данашњу седници УО и за Скупштину. Сви извештаји о реализацији прграма и утрошку средтава прихваћени су од финасијера без већих примедби.

Друштво књижевника је  у фебруару месецу конкурисало за средства на свим одговарајућим конкурсима за пројекте. Конкурсну документацију припремио је Јован Зивлак у сарадњи са рачуноводством. Код Републике Друштво је конкурисало је за Греду, Фестивал и Бранково награду; код Покрајине конкурисало је за Греду, Фестивал и Бранково награду а у Граду конкурисало је  за Греду и Фестивал. Код свих институција конкурисало је ,такође, за средства за текуће трошкове и за поверене послове. Укупна средства за која конкурише ДКВ су у висини од око 11 милиона. ДКВ је тражило  за програмску делатност:

1. 14. Међународни новосадски књижевни фестивал 3. 680.000,00 динара           

2. 59. Бранкова награда                                                      393.000,00 динара /                                                                               

3 .Часопис Златна динара гред                                    /2.404.000,00  а                                                                      

За текуће трошкове око 2.000.000,00. За самосталне уметнике око 1.000.000,00, а за остале видове делатности; трибине, награде и др око 2.000.000,00.

Надамо се да ћемо за битне програмске активности и за режију добити средства са којима ћемо успети да реализујемо своје намере.

Управни одбор је усвојио да се могу исплати компензационо путни трошкови /авион/ гостима из Русије, јер ће сами под повољнијим условима купити авионске карте. Такође, одобрава се компензациона накнада трошкова за оне госте Фестивала који унапред купе авионске карте под повољнијим условима него у српским компанијама.

Утврђује се накнада за техничког секретара у висини од 30.000,00 месечно. УО може на предлог председника тромесечно мењати висину накнаде у складу са  релним могућностима ДКВ.

У складу са Правилником о раду Златне греде одређује се месечни хонорар за главног уредника у износу од 30.000,00. Износ може променити УО у складу са реалним могућностим и буџетом ДКВ за часопис.

У складу са Правилником о Међународном новосадском књижевном фестивалу одређује се хонорар за Уметничког директора  Фестивала у износу од највише 200.000,00. Износ може променити УО у складу са реалним могућностим и буџетом ДКВ за Фестивал.

Предложено је да кандидати ДКВ као компетентни и стучни у комисијама Управе за културу за расписане конкурсе за 2019. Годину буду проф. др Владимир Гвозден за пројекте у култури а Бранислав Живановић, књижевни критичар за издаваштво.

Закључци, предлози и извештаји су једногласно усвојени.               

5.Предложени су чланови жирија и комисија за награде и пријем нових чланова: Комисија за пријем нових чланова :Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Валентина Чизмар.

Жири за доделу награде за животно дело Друштва ДКВ у саставу Јован Зивлак (председник), Давид Кецман Дако, Габор Вираг.

Жири за књигу године, коју додељује Друштво књижевника Војводине у саставу: Бранислав Живаноћ (председник), Стеван Брадић, Давид Кецман Дако (чланови).

Жири за превод године Друштва књижевника Војводине у саставу: Илеана Урсу (председник), Владимир Гвозден,  Корнелија Фараго.

Предлози су једногласно усвојени.

6. УО је усвојио закључак дискутован на претходној седници УО да се Статут усагласи са законским оквирима и да се у члановима где се помињу регионална ограничења за деловање и чланство убаци одредница после Војводина  и из Воводине , тј, Србија и тј. И з Србије. Такође, да се после самостални уметници убаци и самостални стручњаци у култури.

Редовна скупштина ће се одржати 23. марта ( субота), 2019. године у Сали

Издавачког предузећа Форум, Војводе Мишића 3, са почетком у 10,30 часова.

Предложен је дневни ред:

1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника

и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
5.Драган Проле Беседа
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод

године, Награда

За животно дело)
Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2018. годину и План

делатности за 2019. год.

8. Усаглашавање Статута

9. Избор кооптираних чланова УО

10. Дискусија и текућа питања 

У складу са Статутом ДКВ у раду Скупштине могу учествовати само чланови

који редовно измирују чланарину

Чланови који нису платили чланарину до крај марта, могу то учинит до датума

Скупштине и на самој Скупштини ће добити контролни листић с којим ће моћи

учествовати у раду

Чланови који нису платили пет и више годишњих чланарина, неће моћи учествовати

у раду Скупштине ако не уплате најмање три годишње чланарине.

Предложен је састав радног председништва: Јован Зивлак, Илеана Урсу и Габор Вираг.

За Скупштину су припремљени Извештај о раду у 2018, План делатност за 2019. и Финасијски извештај за 2018. Извештаје је припремио Јован Зивлак, а  Финасијски извептај Ласло Ремели и Књиговодствена агенција.

Документи су предочени Управном одбопру и усвојени као радни материјал за Скупштину.

Целокупан усвојени материјал, заједно са позивом,контролним листићем и уплатницом за чланарину биће послат активним члановима који чине састав скупштине ДКВ.

Сви предлози и документи су усвојени једногласно.

7. На основу предлога Јована Зивлака, и на основу разговора са кандидатима, одлучено је да учесници на Међународном сајму књига у Петрограду у мају месецу, као гости Савеза писаца Русија и на основу уговора о сарадњи, буду наши чланови Милена Алексић, преводилац са руског и песник и Бранислав Живановић, песник и критичар.
Предлог је једногласно усвојен.

9. На основу расписаног позива за привремено ангажовање техничког секретара у трајању од три месеца, а на основу разговора са кандидатима и увида у доказе о стручној оспособљености, који су обавили Јован Зивлак  и Виктор Радун – члан Управног одбор, предложено је да се ангажује Андреа Шукара из Новог Сада, завршени студент филозофије на Филозофском факултету у Новом Саду, са месечном накнадом од 30.000,00 динара, са радним временом седам сати, осим суботе и недеље. Предлог је једногласно усвојен.

10. Под тачком разно није било дискусије.

Састанак је завршен у 12,40.