ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

26.02.2020.

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Једанаеста седница УО је  одржана 26. фебрауара (среда),  2020. у 12,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Валентина Чизмар, Владимир Кочиш,  Илеана Урсу(потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић, Дамир Смиљанић, Мирослав Николић. Спречени да присуствују: Милан Тодоров, Зденка Валент Белић, Корнелија Фараго, Габор Вираг,  Давид Кецман Дако, Виктор Радун, Радомир Миљоjковић.

Усвојен је  следећи

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Кооптирање чланова за УО

4.Допуна уредништва Златне греде

5. Разматрање ситуације поводом припрема за XV МНКФ

6. Допуна Програмског одбора МНКФ

7.Активности између две седнице

8. Проблеми закупа

9. Конкурси, извештаји и завршни рачун

10. Припреме за редовну Скупштину ДКВ

11. Избор комисија и жирија( пријем нових чланова, животно дело, књига године, превод године, жири за националну  заједницу)

12.Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Уместо Владимира Гвоздена и Милене Летић  кооптирaни су Дамир Смиљанић и Мирослав Николић.Управни одбор ће радити у следећем саставу: Јован Зивлак( председник), Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Габор Вираг, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић, Виктор Радун, Мирослав Николић, Дамир Смиљанић, Милан Тодоров, Зденка Валент Белић, Радомир Миљоjковић.

Предлози су једногласно усвојени.

4. Предлаже се да Бранислаав Живановић буде нови члан уредништва   Златне греда. Уредништво ће  од 2020. радити у следећем саставу: Владимир Гвозден (  заменик главног уредника), Бранислаав Живановић , Стеван Брадић, Зоран Ђерић, Алпар  Лошонц(чланови)  и Јован Зивлак, главни уредник.

Предлог је једногласно усвојен.

5. УО од финасијера Министарства за културу Републике Србије, Покрајинског секретаријата за  културу и Управе за културу Града Новог Сада тражи укупно за програме  6.124.000,00 динара. Очекује се, такође, да фондација Кулуррадет плати путне трошкове за четворицу норвешких писаца. Читаву концепцију овог угледног фестивала и његове програме и учеснике осмислио је и извршио избор Јован Зивлак. Око 20 програма чини суштину овог Фестивала који већ 15 година представља најбоље савремене европске и светске песнике, Хонораре за учеснике, сараднике у уреднике појединих  програмских делова по овлашћењу које произилазе из програмске оријентација Фестивала и одлука УО одредиће директор Фестивала Јован Зивлак. УО је надлежан да одреди хонорар за рад на Фестивалу његовом директору у изнoсу од 200.000,00 динара. У  случају да Фестивал не располаже толиким средствима биће исплаћен износ у складу са могућностима. Очекују се повољни финансијски резултати за конкурсе у Републици, Покрајини и Граду.

Предлог је једногласно усвојен.

6. Прихвата се предлог да Мирјана Марковић буде чланица Програмског одбора МНКФ. Мирјана Марковић скоро 10 године успешно оргнизује гостовање писаца са Фестивала У Сремској Митровици.

7. На 11. Књижевном салону установљена је награда Салона, где су учесници читали своје нове текстове. Гласањем присутних одлучено је да Награду Салона  добију равноправно Дана Радуловић и Мирјана Штефаницки. Награда ће ауторкама бити уручена на заседању редовне годишње скупштине.

8. Од Градских власти добили смо непосрдну информацију да ће наш дуг у висини између 800 или 900.000.00 бити покривен и да ће у наредном периоду односи између Града и ДКВ, у односу на финансијске обавезе, поготову за текуће трошкове, бити решени да би се избегли даљи проблеми.

У међувремену је од Управе за имовину, наследника пословног простора, стигло решење да се иселимо и претња да ће извршитељи ући у просторије ДКВ. Предложено је да се за одлагање ове мучне ситације обратимо са            молбом Градском правобранилаштву.

УО је изненађен овим новим покушајем исељење, посебно кад смо добили званично обећање да ће такво понашање власти према ДКВ бити обустављено. УО сматра да се коначно решење  може наћи у разговору са градским властима.

Већ неколико година имамо проблем са закупом где нас Пословни простор и  Градска власт покушавају иселити из нашег седишта у Браће Рибникар 5 у Новом Саду. Наиме, ми не можемо плаћати закуп јер немамо за то одговарајућа средства. Средства од чланарине усмеравамо за струју, воду, телефоне, поштарину, грејање,  трошкове хонорара за рачуновођу и књиговођу и др. Поменута средства су за текуће трошкове ипак неодвољна. Као репрезентативно удружење ми бисмо по Закону о култури требало да део средстава за текуће трошкове добијамо не само од Покрајина /која нам суфинасира само део трошкова  – око 40 %/, него и од Републике и од  Града Новог Сада. Поменуте институције за трошкове издвајају увек мање 30 % од потребних, тако да се наши дугови сваке  године репродукују. Тренутни дуг према Пословном простору, тј. Управи за имовину  је  800.000,00 –  900.000,00 са каматом.

Проблем се може решити на основу Закона о културни РС члан 77. Суштински, пословним простором управља Град, а непосредно Градоначелник Новог Сада.

У Републици Србији, као и у читавом региону, ниједно удружење нема сличне проблеме са коришћењем простора за своје основне активности.

ЗАКОН О КУЛТУРИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 36.

„Репрезентативна удружења сачињавају годишњи програм рада на основу кога се врши финансирање поверених послова, водећи рачуна о броју лица за које се води евиденција, потребном броју извршилаца и другим материјално-техничким и текућим расходима и издацима за вршење поверених послова. Сагласност на годишњи програм рада репрезентативних удружења даје Министарство. Министарство закључује са репрезентативним удружењем годишњи уговор о финансирању вршења поверених послова. Исплата средстава из буџета Републике Србије врши се на основу решења о преносу средстава.”

Члан 77.

Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу суфинансирати текуће расходе и издатке установа и других субјеката у култури који се не финансирају редовно из њихових буџета, ако својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одговарајућем подручју.

Установе, односно други субјекти у култури из става 1. овог члана, уз захтев за суфинансирање, подносе извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за наредних пет година.

Висина средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака установа и других субјеката у култури из става 1. овог члана не може премашити износ од 45% од укупних текућих расхода и издатака установе културе, односно другог субјекта у култури, чији се текући расходи и издаци суфинансирају.

Министарство, надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе и установа, односно други субјекат у култури из става 1. овог члана, закључују посебан уговор о суфинансирању текућих расхода и издатака, у трајању од једне године.

9. Конкурси, извештаји и завршни рачун

ДКВ је конкурисало на три конкурса: За 15. Међународни новосадски књижевни фестивал, 60. Бранкову награду и часопис  Златна греда у Републици и Покрајини, У Граду је конкурисао за Међународни новосадски књижевни фестивал и часопис  Златна греда. За текуће трошкове је конкурисало у Покрајини и Граду а за поверене послове у Републици. Укупна средства  за програмски део су: за 15. Међународни новосадски књижевни фестивал 3.270.000,00 динара  за 60. Бранкова награда 450.000,00динара и за часопис Златна греда 2.404.000,00  динара (за 6 свезака). За текуће трошкове ДКВ је конкурисало за средства у износу 1.627.000,00, а за поверене послове 480.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Друштво књижевника Војводине је у 2019. години остварило укупан приход од 3.086.000динара, што је на остварене приходе у 2018. години  у износу од 3.751.000  динара мање за 25,5 %. Укупни расходи у 2019.години износе 3.091.480  динара, што у односу на расходе у 2018. години од 3.967.265динараизноси смањење трошкова за  28,4 %.

ДКВ је у 2019.години примило за програме 2.963.000,00 динара од Града, Покрајине и Републике, а са самосталним приходима укупно 3.815.400  динара, док је у 2018. години за програме примило 3.751.000 динара а са осталим приходима и донацијама 4.021.000 динара. У покривање режијских трошкова поред Покрајине прикључиле су се Република и Град.


2019                       2018                   +/-
РЕПУБЛИКА                             1.066.000                   780.000                +286.000
АПВ                                                830.000                 1.704.000                -874.000
ГРАД                                           1.067.000                 1.267.000                 -200.000
СВЕГА                                                 2.963.000                 3.751.000       -788.000
ПРИХОДИ:
ПРИМЉЕНО       УТРОШЕНО
1.    ИЗ  БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   


За часопис ЗЛАТНА  ГРЕДА                                                             350.000              356.248
За  XIII. МНК ФЕСТИВАЛ                                                   350.000             387.532 За  БРАНКОВУ НАГРА                               150.000               155.189

Стални  трошкови  РЕЖИЈА                        200.000                235.354
ОТКУП КЊИГА                                                                         11.000


2.    ИЗ  БУЏЕТА А.П. ВОЈВОДИНЕ 

За  XIII. МНК ФЕСТИВАЛ                                              200.000                201.890
Стални трошкови  РЕЖИЈА                    530.000                570.187

За часопис ЗЛАТНА ГРЕДА                                            100.000                103.747

3.    ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

За часопис ЗЛАТНАГРЕДА                300.000     315.044 

За  XIII.  МНК  Фестивал                     500.000     514.789

Стални трошкови  РЕЖИЈА               267.000             271.500

4.    ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА     123.000                      0
СВЕГА  ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ   3.086.000           3.091.480
6.    ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИKE
Из буџета  ГРАДА НОВОГ САДА                             521.000521.000
Из буџета ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА              208.400    208.400
СВЕГА  ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ                          3.815.400             3.820.880
НОВЧАНА СРЕДСТВА   31.12.2019.                                                               101.836

У Новом  Саду, 15.03.2020.

Књиговођа                                                                                          Председник
Ремели Ласло                                                                                      Јован Зивлак

10. Припреме за редовну Скупштину ДКВ

У постојећој ситуацији неизвестан је датум одржавања скупштине. Задужују се жирији и комисије да у наредне две до три  недеље обаве своја послове. Мора се сачекати реализација конкурса. УО предлаже дневни ред за скупштину а на наредном састанку УО ће прецизирати дефинитиван ток скупштине.

1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
5. Беседа
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда За животно дело, Награда Иптван Конц и Награда Салона)
Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2019. годину и План делатности за 2020. год.

8. Избор кооптираних чланова УО

9. Дискусија и текућа питања 

10, Усвојен је састав комисија и жирија који ће радити за Скупштину и непосредно после Скупштине:

Комисија за пријем нових чланова :Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Габор Вираг.

Жири за доделу награде за животно дело Друштва у саставу Милан Тодоров, Давид Кецман Дако (председник), Валентина Чизмар

Жири за књигу године, коју додељује Друштво књижевника Војводине у саставу: Недељко Терзић (председник),Мирослав Николић, Јелена Марићевић  (чланови).

Жири за превод године Друштва књижевника Војводине у саставу: Стеван Брадић(председник), Бранислав Живановић, Драган Бабић

Жири за награду Иштван Конц Друштва књижевника Војводине у саставу: Корнелија Фараго, Ференц Маурич и Габор Вираг.

ЖИРИ ЗА БРАНКОВУ НАГРАДУ: Марија Шимоковић (председник), Драган Јовановић Данилов и Саша Нишавић.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР МНКФ:Јован Зивлак (председник),Алпар Лошонц,Илеана Урсу, Михал Ђуга, Бранислав Живановић,Стеван Брадић, Мирјана Марковић, Давид Кецман Дако.

Под тачком разно није било расправе.

Састанак је завршен у 13,10 х.