ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

СТАТУТ

СТАТУТ. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Друштво књижевника Војводине репрезентативно удружење у култури (у даљем тексту: Друштво) самостална је сталешка непрофитна организација књижевника и књижевних преводилаца (у даљем тексту: књижевни ствараоци) Војводине.

члан 2.

Назив Друштва је: Друштво књижевника Војводине репрезентативно удружење у култури.
Назив Друштва се исписује ћириличним и латиничним писмом и на мађарском, словачком, румунском и русинском језику:
Друштво књижевника Војводине репрезентативно удружење у култури
Društvo književnika Vojvodine reprezentativno uruženje u kulturi
Vajdasági Irók Egyesülete reprezentatív kulturális társulás
Spolok spisovateľov Vojvodiny reprezentačné kultúrne združenie
Asociaţia Scriitorilor Din Voivodina societate reprezentativă în cultură
Družtvo Pisatelboh Voyvodini reprezentativne združenє u kulturi.
Назив Друштва се може исписивати и на енглеском и на француском
Association of Writers of Vojvodina representational association in culture /
Association des  Écrivains de Voivodine association représentative de la culture.

члан 3.

Седиште Друштва је у Новом Саду, ул. Браће Рибникар 5.
Територија деловања Друштва је АП Војводина, тј. Република Србија.

члан 4.
Друштво има својство правног лица.
Друштво представља и заступа председник Друштва

члан 5.

Друштво има печат.
У центру круга исписано је седиште Друштва ћириличним и латиничним
писмом.

члан 6.

Друштво има и мањи печат пречника 28 мм округлог облика на коме је
ћирилични натпис Друштво књижевника Војводине. У средишту кружног
написа исписано је ћирилицом Нови Сад.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

члан 7
  Друштво књижевника Војводине:
– унапређује и афирмише оригинално књижевно и преводилачко стваралаштво и културу народа и националних заједница у Војводини, тј. Србији;

– штити слободу књижевног стваралаштва и залаже се за повољан материјални и друштвени положај књижевних стваралаца и књижевног стваралаштва;
– води бригу о заштити моралних и материјалних ауторских права својих чланова;
– залаже се за културну, националну, језичку, верску, етничку толеранцију, толеранцију уверења и равноправност;
– приређује књижевне расправе, организује националне, регионалне и међународне манифестације, обележава јубилеје и значајне догађаје културе и књижевности, организује семинаре, скупове и трибине; бави се непрофитном
издавачком делатношћу у циљу унапређивања и популаризације и ширења књижевности и стваралаштва уопште.
– сарађује са другим удружењима књижевних стваралаца, уметничким и културним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству.
– развија међународну културну и књижевну  сарадњу

члан 8.

У циљу остваривања својих задатака, Друштво може да:
– покреће и издаје непрофитабилна издања: часописе, листове и друге врсте књижевних и уметничких публикација у складу са законом;
– организује књижевне трибине, скупове, књижевне награде, културну сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству и предузима одређене акције са циљем трајног обележавања успомене на поједине значајне
књижевне личности и догађаје;
–организује рад Клуба Друштва – са продајом пића по нижим ценама одређеним групама лица професионално повезаним, члановима клуб(књижевници, представници медија и осталих уметничких удружења) и приређује коктеле у вези са реализацијом програмске делатности Друштва.
– организује изложбе и уметничке програме за своје чланове на непрофитној основи са циљем афирмације уметничког стваралаштва и афирмисања повезаности различитих уметничких израза и медија.
– оснива фондове и задужбине, прихвата и извршава легате.

ЧЛАНСТВО

члан 9.
Чланство у Друштву је добровољно.
Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац, чијим делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе овог статута.

Одлуку о пријему или одбијању захтева за пријем новог члана доноси Управни одбор у складу са Правилником о пријему чланова и престанку чланства, на основу мишљења Комисије за пријем нових чланова, а на основу документованог захтева кандидата или предлога  најмање 3 члана Друштва.

Члан Друштва се може постати по позиву Управног одбора а на основу становишта о значају стваралаштва кандидата, јавних признања и награда.  

Против одлуке Управног одбора о одбијању захтева за пријем у Друштво, кандидат има право жалбе Скупштини Друштва у року од  15 дана, од дана пријема одлуке.

члан 10.

Чланство у Друштву престаје иступањем, брисањем и искључењем.

Члан Друштва је дужан да поштује одредбе овог статута.
Члан Друштва је дужан да плаћа годишњу чланарину.
Члан Друштва плаћањем чланарине стиче статус активног члана са свим правима које произилазе из Статута.
Чланови који не плаћају чланарину не могу учествовати у раду органа Друштва.
Поједине категорије чланова задржавају статус активног члана иако неће плаћати чланарину у случају да их Управни одбор ослободи обавезе, на основу ставова Статута и Правилника о чланству.
Члан може иступити из Друштва у свако време без обавезе да наведе разлоге.
Члан може бити брисан из чланства Друштва.
Члан Друштва може бити опозван са функције пре истека мандата на који је изабран.
Одлуку о искључењу или опозиву доноси Управни одбор и на предлог Већа части уколико члан учини тежу повреду циљева и задатака Друштва или обавеза члана Друштва или уколико члан не извршава обавезе које произилазе
из Статута. Против одлуке о брисању и искључењу или опозиву дозвољена је жалба Скупштини Друштва у року од 15 дана, од дана пријема одлуке.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

члан 11.

Права и дужности чланова Друштва су:
– да својом стваралачком делатношћу непосредно доприносе остваривању циљева и задатака Друштва;
– да покрећу разматрање и учествују у решавању питања од интереса за чланове Друштва и положај књижевног стваралаштва и културе уопште;
– да учествује у активностима Друштва
– да остварују контролу рада Друштва и носилаца појединих овлашћења у Друштву;
– да плаћа годишњу чланарину
Чланови Друштва су дужни да у свом раду воде рачуна о угледу свог Друштва.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

члан 12.

Чланови Друштва могу се слободно организовати у књижевне секције према врсти стваралаштва, а у књижевне заједнице према језику на коме стварају, књижевним склоностима националној припадности и територији на
којој живе  ( општини или региону ).
Књижевну заједницу или секцију може основати најмање десет чланова Друштва.
Оснивање књижевне заједнице и секције потврђује Управни одбор Друштва.
Књижевне заједнице и секције могу имати своју управу и председника (до пет чланова) и могу оснивати жирије за награде и покретати издавачку делатност у складу са одлуком Управног одбора.

Књижевне заједнице у општинама и регионима могу се регистровати као самосталне и вршити све функције у интересу чланова у складу са овим Статутом. 

члан 13.

Органи Друштва су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Председник Друштва
4. Надзорни одбор
5. Веће части.
Сви органи Друштва, бирају се на четири године са могућношћу поновног избора.
На упражњено место члана органа којег бира Скупштина Управни одбор може кооптирати новог члана до наредне Скупштине, а Скупштина до истека мандата састава тог органа бира ново лице на првом наредном заседању.
До заседања Скупштине, у случају из претходног става, Управни одбор Друштва овлашћен је да на упражњено место именује вршиоце дужности председника, највише 3 члана Управног одбора и највише 2 члана Већа части.

1. СКУПШТИНА     

члан 14
Највиши орган Друштва је Скупштина.
Скупштина Друштва:
– расправља и одлучује о статусним, књижевним, културним и друштвеним питањима у оквиру циљева и задатака Друштва;
– усваја програме и планове рада Друштва;
– усваја Статут и друге одлуке о раду органа Друштва;
– разматра и усваја извештаје о раду органа Друштва и својих радних тела;
– бира и разрешава органе Друштва: председника,  чланове Управног одбора, чланове Надзорног одбора и чланове Већа части;
– одлучује о жалбама чланова Друштва,
– усваја предрачун прихода и расхода и одобрава завршни рачун Друштва;
– усваја одлуку о престанку рада Друштва и  о имовини Друштва;
– доноси Пословник о свом раду.

члан 15.

Редовна заседања скупштине одржавају се најмање једном годишње, а ванредна према потреби.
Скупштину сазива Управни одбор на своју иницијативу или на предлог најмање једне трећине активних чланова Друштва.

члан 16.

Скупштина заседа и одлучује пуноважно ако је присутна половина свих  активних чланова Друштва.
Уколико није постигнут кворум, после 30 минута од заказаног почетка, Скупштина пуноважно ради са присутним бројем активних чланова и доноси одлуке простом већином гласова присутних.

Гласање за све изборне функције на Скупштини може по одлуци  Скупштине  да буде јавно  или тајно.

2. УПРАВНИ ОДБОР

члан 17.
Управни одбор је извршни орган Скупштине.
Управни одбор има 15 чланова.
Председник Друштва је аутоматски члан Управног одбора.
У Управном одбору биће заступљен најмање по један представник књижевних стваралаца који припадају мађарској, словачкој, румунској, русинској, хрватској и другој националној књижевности на територији Војводине, уколико такве представнике предложе заједнице књижевних стваралаца или ако се чланства у Управном одбору прихвати такав
члан  предложен од стране Управног одбора или Скупштине.
На првом заседању чланови Управног одбора бирају из свог састава  два потпредседника Друштва.
За свој рад Управни одбор одговара Скупштини.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

члан 18.

Управни одбор:
– спроводи програме, планове, закључке и ставове Скупштине;
– руководи радом Друштва између два заседања Скупштине;
– организује књижевне скупове, расправе, издавачку делатност, стручну и културну сарадњу и прославе;
– припрема и сазива заседања Скупштине;
– утврђује опште критеријуме за изборе у органе Друштва, водећи рачуна о сразмерној националној, полној и територијалној заступљености и организује кандидациони поступак;
– припрема нацрт Статута и упућује га на усвајање Скупштини;
– одлучује о пријему нових чланова и о брисању из чланства;
– потврђује оснивање књижевних заједница или  секција Друштва;
– именује комисије, жирије, уредништва и редакције издања, програмске одборе, уметничке директоре  и друга стална и повремена радна тела Друштва;
– бира и потпредседнике Друштва и секретара Друштва;
– стара се о обавештавању чланова и јавности о раду Друштва;
– саставља годишњи предрачун и завршни рачун Друштва;
– управља материјалним пословањем Друштва;
– саставља годишњи извештај о раду Друштва;
– одређује висину чланарине и уписнине;
– доноси Пословник о свом раду;
-извршава друге послове који нису у надлежности Скупштине, а произилазе из закона и овог Статута.
-Доноси одлуке о жалбама против одлуке Већа части.
-Радом Управног одбора руководи Председник Друштва.

члан 19.

Седнице Управног одбора одржавају се према потреби, а најмање једном у два месеца.
Седнице Управног одбора одржавају се у седишту Друштва у складу са Статутом, а могу се са одговарајућим образложењем одржавати и у другим просторима и насељима са циљем афирмације Друштва у срединама деловања
његових чланова.
Седнице Управног обора могу се одржавати и посредством електронских медија, уколико то захтевају околности.

члан 20.

Управни одбор може пуноважно да одлучује ако је присутно више од половине његових чланова.
Пуноважним  се сматрају одлуке за које се изјасни више од половине присутних чланова.

3. ПРЕДСЕДНИК

члан 21.

Председник Друштва је инокосни орган Скупштине.
Председник Друштва руководи седницама Скупштине.
Председник Друштва Представља и заступа Друштво, руководи седницама Управног одбора, стара се о извршавању одлука Скупштине и Управног одбора и извршава друге послове који су му стављени у надлежност Статутом и нормативним актима Друштва.
Председник Друштва је по функцији члан Управног одбора Друштва.
За свој рад Председник Друштва одговара Скупштини.
Председника Друштва бира Скупштина на мандат од четири године, са могућношћу поновног избора.
Председник Друштва може бити разрешен дужности пре истека мандата на предлог најмање једна трећина активних чланова Друштва. Предлог мора да садржи образложење. Предлог се упућује Управном одбору у писменој форми.
Одлуку о ваљаности предлога и његовој заснованости доноси Надзорни одбор на предлог Управног одбора. Поступак се може обуставити уколико је предлог у сукобу са чињеницама, Статутом, законима и моралним нормама. Ако се утврди да је предлог у складу са Статутом и позитивним законима, Управни одбор заказује Скупштину о разрешењу која мора бити одржана најкасније 30 дана од добијања предлога.
Председник Друштва одговара за законитост рада Друштва и његових органа.

4. СЕКРЕТАР

члан 22.
Секретар Друштва је  орган Управног одбора.
Секретар Друштва извршава одлуке  Управног одбора и Председника, припрема Седнице Управног одбора и заседања Скупштине, стара се о извршавању административних послова органа и облика организовања Друштва, организује јавност у раду Друштва и обавештава чланове Друштва, организује и учествује у културним активностима Друштва (књижевне вечери, скупови, конфереције за штампу, разни облици сарадње са другим субјектима, руководи радном заједницом Друштва и извршава друге послове утврђене Статутом и нормативним актима Друштва.
Секретар Друштва  присуствује седницама Управног одбора, без права гласа.
Уколико из било којих разлога није могуће бирати секретара Друштва, послове из делокруга рада секретара обавља Председник Друштва или  овлашћени члан Управног одбора од стране Управног одбора или Председника ДКВ.
За свој рад секретар Друштва одговара  Управном одбору и Председнику ДКВ.

5. НАДЗОРНИ ОРГАН

члан 23.

Надзорни одбор је орган Скупштине и састоји се од Председника и два члана.
Чланови Надзорног одбора бирају се на предлог Управног одбора или чланова Скупштине на мандат од четири године.
На првом заседању чланови Надзорног одбора бирају из свог састава Председника и заменика Председника.
За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини.
Одбор врши надзор над законитошћу рада свих органа Друштва у складу са Статутом и важећим прописима.
Одбор врши интерни надзор и контролу материјално-финансијског пословања у складу са важећим прописима.
О свом раду Надзорни одбор подноси извештај Скупштини.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
За Пуноважно заседање и одлучивање потребно је два члана надзорног одбора.

6. ВЕЋЕ ЧАСТИ

члан 24.

Веће части је орган Скупштине, бира се из реда чланова Друштва исастоји се од Председника и четири члана. Чланови Већа части бирају се прем потреби и време мандата им је везано за решавање и заузимање става према
одређеном проблему.
Чланови Већа части бирају из свог састава Председника.
Веће решава спорове који могу настати између чланова Друштва, као и у тежим случајевима нарушавања одредби овог Статута (етничка нетолеранција и нетолеранција уверења, плагирање туђег ауторског дела, теже нарушавање
угледа Друштва и његових чланова ) .
О свом раду Веће части обавештава Управни одбор и Скупштину.
Против одлуке Већа части може се поднети жалба Управном одбору.
Жалба се подноси у року од 15 дана, од дана пријема одлуке.

члан 25.

Веће части покреће и води и пуноважно поступак, заседа и доноси одлуке у саставу Председника и два члана.

члан 26.

Када утврди да радња која је предмет поступка није супротна циљевима и задацима Друштва или обавезама члана Друштва, да таква радња није доказана, Веће части ће донети одлуку којом поступак обуставља.

Након  оцене предмета Веће ће образложеном одлуком о члану Друштва, кога је прогласило одговорним, предложити Управном одбору изрицање једне од ових мера
– опомена
– искључење из Друштва
– опозив са функције пре истека мандата
Против одлуке Већа части може се поднети жалба Управном одбору у року од 15 дана од дана пријема одлуке

РАДНА ТЕЛА

члан 27.

Управни одбор именује стална или повремена радна тела за сва значајнија питања из делокруга свог рада и из програма и плана рада Друштва.
Стална радна тела су:
– Комисија за Статут и нормативна акта,
– Комисија за међународну сарадњу,
– Комисија за признања, награде и прославе,
– Комисија за пријем нових чланова,
– Комисија за материјални Статус писаца и статус сaмосталних уметника и самосталних стручњака у култури.
– Комисија за издавачку делатност
– Жирији за књигу и превод године,
– Жирији за награде за књиге објављене на језицима националних мањина,
–  Жири за животно дело,
–  Жири за Бранкову награду,
– Програмски одбор Међународног новосадског књижевног фестивала,
– Главни и одговорни уредник и уредништво Златне греде, листа за књижевност, уметност и мишљење,
– Уметнички директор Међународног новосадског књижевног фестивала,
– Главни и одговорни уредник и чланови уредништва издавачке делатности Друштва,
Чланови жирија и комисија, одбора, уредништва именују се на период од четири године.

СРЕДСТВА ЗА ДЕЛАТНОСТ

члан 28.

Материјална средства потребна за делатност Друштва обезбеђују се из:
– чланарине,
– буџета министарства и секретаријата за културу Републике, Покрајине, града Новог Сада и општинских буџета седишта заједница писаца чланова Друштва
– спонзорства и донација
– заједничких програма и пројеката са другим субјектима,
– ауторских права,
– прилога, поклона и завештања,
– издаваштва и програмских активности,
Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
– других законом дозвољених извора.

Приходи и расходи утврђују се и распоређују по врстама и наменама у складу са циљевима и задацима и програмом рада Друштва.
Материјално-финансијско пословање обавља се у складу са законом и другим прописима, а књиговодствена евиденција на основу закона и Правилника којег усваја и доноси Управни одбор.
За законитост материјално-финансијског пословања одговоран је Председник Друштва као наредбодавац, потпредседник, секретар или члан Управног одбора кога за наредбодавца посебном одлуком овласти Управни одбор и Председник ДКВ.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

члан 29.

За изузетна књижевна и преводилачка остварења и за животно дело Друштво додељује награде.
За постигнуте резултате у остваривању циљева и задатака Друштва и за допринос унапређивању књижевног стваралаштва Друштво додељује признања.

ЈАВНОСТ РАДА

члан 30.

Рад Друштва је јаван.
Јавност рада Друштва остварује се:
– правом на увид у целокупну документацију Друштва, која припада свим његовим члановима;
– отвореношћу за јавност свих делатности Друштва, књижевних и радних скупова.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА

члан 31.

Друштво и сваки од облика организовања Друштва овлашћени су за бављење непрофитабилном издавачкм делатношћу у циљу афирмације сопствене делатности, књижевности, уметности, и културе уопште у складу са
овим Статутом.
У оквиру издавачке делатности могу се издавати јавна гласила, часописи брошуре, књиге, зборници и друге публикације. Издавачка делатност друштва је непрофитабилна.

члан 32.

Друштво књижевника Војводине у склопу својих делатности утврђује заштиту ауторских и сродних права и дела из области књижевности, науке и уметности и других области стваралаштва.
Књижевна дела која уживају ауторскоправну заштиту су сва интелектуална дела у којима аутор изражава своје идеје посредством језика у форми која може бити писана (књиге, брошуре, чланци и остали написи), говорна (предавања, говори, беседе и друга дела исте природе), у форми оствареној прожимањем других медија.

СТРУЧНА СЛУЖБА

члан 33.

За обављање административно-техничких, финансијских и других стручних и помоћних послова Друштво ангажује стално или хонорарно одговарајући профил радника – стручно – административне службе.
Председник је руководилац  запослених радника и њихов наредбодавац а  по овлашћењу Управног одбора и Председника Друштва потпредседник Друштва може преузети надлежности у руковођењу радном заједницом, као и  Секретар који је непосредно  одговоран  Председнику Друштва.
Управни одбор доноси, на предлог Председника , одлуку о сталном запошљавању радника, као о радницима за повремено ангажовање, када се за то укаже  потреба.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

члан 34.

Друштво престаје да постоји одлуком скупштине Друштва. Имовина и документација Друштва по распуштању предаје се Матица српској. Услови предаје и поверавања имовине и  документације Друштва регулишаће се посебним уговор.

члан 35.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

члан. 36

Измене овог  Статута ступају на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

 

18.03.2023. године

Председавајући  Скупштине
Јован Зивлак