ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Правилници

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ

Награду ДКВ за књигу године на српском језику, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се у оквиру ДКВ  члановима ДКВ, који у годишњем циклусу објаве  прво издање оригиналног књижевног дела свих књижевних жанрова/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам и сл/ .

Право на доделу и коришћење награде и њеног имена не може се пренети ни на било који други субјект. Сва права придржава Друштво књижевника Војводине са седиштем у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Члан 1.

Награду ДКВ за књигу године има за циљ да подстакне развој домаће књижевности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 2.

Награда се  додељује сваке године најкасније крајем маја, а у конкуренцију улазе издања издата до краја децембра претходне године.

Награда се уручује на свечаности у оквиру годишње скупштине ДКВ која се организују у термину, месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Члан 3.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и раду жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима ДКВ.

Члан 4.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из Правилника о награди и раду жирија, због одустајања појединих чланова од рада у жирију или због ефикаснијег рада жирија, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 5.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 6.

Жири доноси одлуку о књизи сваке године године најкасније крајем маја, а разматра издања изашла претходне године, завршно са крајем децембра.

Члан 7.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о књизи године може се исплатити се накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора.

Члан 8.

Добитнику награде припада новчани износ који одређује Управни одбор ДКВ, сваке године, у складу са финансијским могућностима,  диплома са именом оснивача награде, аутора и награђеног дела на српском језику, потписана од стране председника ДКВ и председника жирија.

Члан 9.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 10.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ

Жири Награде ДКВ за књигу године,  сачињен је од  афирмисаних чланова ДКВ у области књижевности и књижевне критике са сврхом проглашења најбоље књиге године на српском чланова ДКВ, у жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне публицистике, сатире, афоризма и сл. издате до децембра претходне године.

Награда ДКВ за књигу године има за циљ да подстакне развој домаће књижевности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 1.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама Статута ДКВ и правилника о награди и раду жирија наложити да се одлука усклади са поменутим актима.

Члан 2.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 3.

Жири је дужан да у току издавачке године прати књижевну продукцију, и да тај посао обави у складу са највишим књижевно – критичким стандардима, са Правилником награде и са Правилником о раду жирија.

Члан 4.

Жири ради најмање у три седнице. Након завршне седнице и одговарајуће одлуке, на конференцији за штампу, жири се у форми стручног саопштења, потписаног заједнички, обраћа јавности.

У саопштењу се наводи  број седнице, одлука о добитнику и награђеном делу са односом гласова, стручно образложење, место и датум одлуке, термин и место доделе награде.

Члан 5.

Жири доноси одлуку о књизи године најкасније крајем маја, а разматра издања изашла претходне године, завршно са крајем децембра.

Члан 6.

Жири је дужан да учествује на свечаној додели награде са одговарајућим саопштењем о награђеном делу и текстом-излагањем једног члана жирија

Члан 7.

Жири је дужан да сарађује са стручним службама које одреди оснивач у свим активностима које су нужне за успешну реализацију процеса проглашења најбоље књиге и афирмације награде.

Члан 9.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о књизи године може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора ДКВ и уговором о ауторском делу

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Правилником о награди и Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА ДКВ

Одлуком УО ДКВ, на основу Правилника о награди и Статута ДКВ, именује се жири награде.

У састав жирија на период од 4/четири/ година именују се следећи чланови ДКВ:

1.

2.

3.

Члановима жирија за рад у жирију награде  за сваку годину исплаћује се накнада чије се износ регулише одлуком УО ДКВ.

Овлашћења и обавезе чланова жирија регулисани су Правилником о награди и Правилником о раду жирија који ће именованим бити достављени заједно са овом одлуком.

Чланови жирија почињу са радом по уручењу ове одлуке.

Примерак одлуке се доставља  архиви ДКВ.

Одлука је донета                            2007.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ

Награду ДКВ за превод године, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се у оквиру ДКВ  члановима ДКВ који у годишњем циклусу објаве  прво издање преведеног књижевног дела свих књижевних жанрова/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам и сл/са језика националних мањина и на језике националних мањина, као и са светских језика на српски језик или језике националних мањина .

Право на доделу и коришћење награде и њеног имена не може се пренети ни на било који други субјект. Сва права придржава Друштво књижевника Војводине са седиштем у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Члан 1.

Награду ДКВ за за превод године има за циљ да подстакне развој преводилаштва у АП Војводини, проширење књижевних и културних веза међу народима, афирмацију мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацију наше књижевности и културе, развијање толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 2.

Награда се  додељује сваке године у току маја а у конкуренцију улазе издања издата до краја децембра претходне године.

Награда се уручује на свечаности у оквиру годишње скупштине ДКВ које се организују у термину, месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Члан 4.

Одлуку о награди доноси самостално седмочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

У жирију морају бити заступљени чланови ДКВ: по један преводилац који преводи на званично признате језике у АП Војводини ( мађарски, словачки, румунски, русински) и три преводиоца који преводе са светских језика на српски или на језике националних мањина.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и рада жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 5.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из Правилника о награди и раду жирија, одустајања појединих чланова од рада у жирију или због ефикаснијег рада жирија, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 6.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 7.

Жири доноси одлуку о књизи сваке године године најкасније крајем маја, а разматра издања изашла претходне године, завршно са крајем децембра.

Члан 8.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о за превод године може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора.

Члан 9.

Добитнику награде припада новчани износ који одређује Управни одбор ДКВ, сваке године, у складу са финансијским могућностима,  диплома са именом оснивача награде, аутора и награђеног дела, потписана од стране председника ДКВ и председника жирија.

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом и одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ

Жири Награде ДКВ за превод године,  сачињен је од  афирмисаних чланова ДКВ у области књижевног преводилаштва са сврхом проглашења најбоље преведене књиге  на језике којим се пише у АП Војводини, у жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне публицистике, сатире, афоризма и сл. издате до децембра претходне године.

Награду ДКВ за за превод године има за циљ да подстакне преводилаштво у АП Војводини, на званично признате језике у АП Војводини, као и са светских језика, проширење књижевних и културних веза међу народима, афирмацију мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацију наше књижевности и културе, развијање толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 1.

Одлуку о награди доноси самостално седмочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

У жирију морају бити заступљени чланови ДКВ: по један преводилац који преводи на званично признате језике у АП Војводини ( мађарски, словачки, румунски, русински) и три преводиоца који преводе са светских језика на српски или на језике националних мањина.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и раду жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 2.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 3.

Жири је дужан да у току издавачке године прати преводилачку продукцију, и да тај посао обави у складу са највишим књижевно – критичким стандардима, са Правилником награде и са Правилником о раду жирија.

Члан 4.

Жири ради најмање у три седнице. Након завршне седнице и одговарајуће одлуке, на конференцији за штампу, жири се у форми стручног саопштења, потписаног заједнички, обраћа јавности.

У саопштењу се наводи  број седнице, одлука о добитнику и наслов дела са односом гласова, стручно образложење, место и датум одлуке, термин и место доделе награде.

Члан 5.

Жири доноси одлуку о награђеном преведеном делу године најкасније крајем маја, а разматра издања изашла претходне године, завршно са крајем децембра.

Члан 6.

Жири је дужан да учествује на свечаној додели награде са одговарајућим текстом-излагањем једног члана жирија и саопштењем о награђеном наслову

Члан 7.

Жири је дужан да сарађује са стручним службама које одреди оснивач у свим активностима које су нужне за успешну реализацију процеса проглашења најбоље књиге и афирмације награде.

Члан 9.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о књизи године може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора ДКВ и уговором о ауторском делу

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Правилником о награди и Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О БРАНКОВОЈ НАГРАДИ

Бранкова награда Друштва књижевника Војводине, основана је 1954. године а додељује се за најбољу прву књигу песама аутора до 29 година, објављену на српском језику између два уручивања (август 2005 – август 2006 ).

Бранкова награда се додељује у складу са Статутом и Правилником о Бранковој награди.

Досадашњи добитници ове најзначајније награде за прву песничку књигу били су Васко Попа, Александар Тишма, Борислав Радовић, Раша Ливада, Драган Јовановић Данилов, Ана Ристовић, Бранимир Бојић…

         Право на доделу и коришћење Бранкове награде и њеног имена не може се пренети ни на било који други субјект. Сва права придржава Друштво књижевника Војводине са седиштем у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Члан 1.

Бранкова награда Друштва књижевника Војводине има за циљ афирмацију нановијих песничких доприноса, афирмацију модерног песништва и чување успомене на дело једног од најзнаменитијих романтичарских српских песника Бранка Радичевића. Бранкова награда има подстиче развој савремене поезије и афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 3.

Награда се  додељује сваке године а у конкуренцију улазе издања песничких књига  објављена на српском језику између два уручивања (август 2005 – август 2006 ). 

Награда се уручује традиционално на свечаности у  Сремским Карловцима крајем августа или  у месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Члан 4.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године из састава ДКВ, с тим што се мандат жирија може поновити.

Један од чланова жирија може бити истакнути стваралац изван састава ДКВ.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и раду жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 5.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из Правилника о награди или због одустајања појединих чланова од рада или због ефикасности рада у жирију, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 6.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 7.

Жири доноси одлуку о награди половином августа сваке године.

Члан 8.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о награди може се исплатити се накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора.

Члан 9.

Добитнику награде припада новчани износ који одређује Управни одбор ДКВ, сваке године, у складу са финансијским могућностима,  диплома са именом оснивача награде, аутора и награђеног дела, потписана од стране председника ДКВ и председника жирија.

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом и одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О БРАНКОВОЈ НАГРАДИ

Бранкова награда Друштва књижевника Војводине, основана је 1954. године а додељује се за најбољу прву књигу песама аутора до 29 година, објављену на српском језику између два уручивања (август 2005 – август 2006 ).

Бранкова награда се додељује у складу са Статутом и Правилником о Бранковој награди.

Досадашњи добитници ове најзначајније награде за прву песничку књигу били су Васко Попа, Александар Тишма, Борислав Радовић, Раша Ливада, Драган Јовановић Данилов, Ана Ристовић, Бранимир Бојић…

         Право на доделу и коришћење Бранкове награде и њеног имена не може се пренети ни на било који други субјект. Сва права придржава Друштво књижевника Војводине са седиштем у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Члан 1.

Бранкова награда Друштва књижевника Војводине има за циљ афирмацију нановијих песничких доприноса, афирмацију модерног песништва и чување успомене на дело једног од најзнаменитијих романтичарских српских песника Бранка Радичевића. Бранкова награда има подстиче развој савремене поезије и афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 3.

Награда се  додељује сваке године а у конкуренцију улазе издања песничких књига  објављена на српском језику између два уручивања (август 2005 – август 2006 ). 

Награда се уручује традиционално на свечаности у  Сремским Карловцима крајем августа или  у месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Члан 4.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године из састава ДКВ, с тим што се мандат жирија може поновити.

Један од чланова жирија може бити истакнути стваралац изван састава ДКВ.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и раду жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 5.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из Правилника о награди или због одустајања појединих чланова од рада или због ефикасности рада у жирију, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 6.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 7.

Жири доноси одлуку о награди половином августа сваке године.

Члан 8.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о награди може се исплатити се накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора.

Члан 9.

Добитнику награде припада новчани износ који одређује Управни одбор ДКВ, сваке године, у складу са финансијским могућностима,  диплома са именом оснивача награде, аутора и награђеног дела, потписана од стране председника ДКВ и председника жирија.

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом и одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА БРАНКОВЕ НАГРАДЕ

Жири Бранкове награде Друштва књижевника Војводине,  сачињен је од  афирмисаних чланова ДКВ у области књижевности и књижевне критике са сврхом проглашења најбоље прве књиге песама аутора до 29 година, објављене на српском језику између два уручивања (август 2005 – август 2006 ).

Један од чланова жирија може бити истакнути стваралац изван састава ДКВ.

Бранкова награда Друштва књижевника Војводине има за циљ афирмацију нановијих песничких доприноса, афирмацију модерног песништва и чување успомене на дело једног од најзнаменитијих романтичарских српских песника Бранка Радичевића. Бранкова награда подстиче развој савремене поезије и афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 1.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама Статута ДКВ, правилницима о награди и раду жирија и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 2.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 3.

Жири је дужан да у току издавачке године прати песничку продукцију, и да тај посао обави у складу са највишим књижевно – критичким стандардима, са Правилником награде и са Правилником о раду жирија.

Члан 4.

Жири ради најмање у три седнице. Након завршне седнице и одговарајуће одлуке и усвајања  УО ДКВ, жири на конференцији за штампу, у форми стручног саопштења потписаног заједнички, обраћа се јавности.

У саопштењу се наводи  број седнице, одлука о добитнику и награђеном делу са односом гласова, стручно образложење, место и датум одлуке, термин и место доделе награде.

Члан 5.

Жири доноси одлуку о награди до половине августа, а разматра прве књиге песама аутора до 29 година, објављене на српском језику између два уручивања (август 2005 – август 2006 ).   

Члан 6.

Жири је дужан да учествује на свечаној додели награде са одговарајућим саопштењем о награђеном наслову и текстом-излагањем једног члана жирија

Члан 7.

Жири је дужан да сарађује са стручним службама које одреди оснивач у свим активностима које су нужне за успешну реализацију процеса проглашења најбоље књиге и афирмације награде.

Члан 9.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о књизи године може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора ДКВ и уговором о ауторском делу

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Правилником о награди и Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ ДКВ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

Награду ДКВ за животно дело, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се у оквиру ДКВ  члановима ДКВ који имају најмање шездесет и пет/ седеамдесет и пет/ година и који својим дугогодишњим и изузетним књижевним радом дају значајан допринос нашој култури и књижевности, укључујући све доприносе писане на језицима којим пишу чланови ДКВ/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам, књижевно преводилаштво и сл/.

Право на доделу и коришћење награде и њеног имена не може се пренети ни на било који други субјект. Сва права придржава Друштво књижевника Војводине са седиштем у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Члан 1.

Награду ДКВ за животно дело има за циљ да подстакне развој књижевности у АП Војводини, проширење књижевних и културних веза међу народима, афирмацију мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацију наше књижевности и културе, развијање толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 2.

Награда се  додељује повремено одлуком Управног одбора ДКВ, а разматрају се доприноси и опуси стваралаца, чланова ДКВ, који имају најмање шездесет и пет година.

Награда се уручује на свечаности у оквиру годишње скупштине ДКВ које се организују у термину, месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Члан 3.

Одлуку о награди доноси самостално седмочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

У жирију морају бити заступљени чланови ДКВ: по један писац или преводилац који пише на једном од званичних језика у АП Војводини  или преводи на званичне језике у АП Војводини ( мађарски, словачки, румунски, русински) и три писца који пишу на српском или преводе са светских језика на српски или са језике националних мањина.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама Статута ДКВ, правилника о награди и раду жирија и наложити да се одлука усклади наведеним актима.

Члан 4.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из Правилника о награди и раду жирија, одустајања појединих чланова од рада у жирију или због ефикаснијег рада жирија, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 5.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 6.

Жири доноси одлуку о Награди за животно дело најкасније крајем маја.

Члан 7.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о Награди за животно дело може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора.

Члан 8.

Добитнику награде припада новчани износ који одређује Управни одбор ДКВ, у складу са финансијским могућностима,  диплома са именом оснивача награде, аутора и награђеног дела, на српском и на одговарајућем језику добитника, потписана од стране председника ДКВ и председника жирија.

Члан 9.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 10.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом и одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

Жири Награде ДКВ за животно дело,  сачињен је од  афирмисаних чланова ДКВ у области књижевности, књижевне критике, преводилаштва и сл. са сврхом одавања почасти и пажње истакнутим ствараоцима, члановима ДКВ, који својим дугогодишњим и изузетним књижевним радом дају значајан допринос нашој култури и књижевности, укључујући све доприносе писане на језицима којим пишу чланови ДКВ/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам, књижевно преводилаштво и сл/.

Награда ДКВ за животно дело има за циљ да подстакне развој књижевности у АП Војводини, проширење књижевних и културних веза међу народима, афирмацију мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацију наше књижевности и културе, развијање толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 1.

Одлуку о награди доноси самостално седмочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

У жирију морају бити заступљени чланови ДКВ: по један преводилац који преводи на званично признате језике у АП Војводини ( мађарски, словачки, румунски, русински) и три преводиоца који преводе са светских језика на српски или на језике националних мањина.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и раду жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 2.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 3.

Жири је дужан да разматра и процењује доприносе најистакнутијих стваралаца чланова ДКВ, који имају више од шездесет и пет година, и да тај посао обави у складу са највишим књижевно – критичким стандардима, са Правилником награде, Правилником о раду жирија и Статутом ДКВ.

Члан 4.

Жири ради најмање у три седнице. Након завршне седнице и одговарајуће одлуке, на конференцији за штампу, жири се у форми стручног саопштења, потписаног заједнички, обраћа се јавности.

У саопштењу се наводи  број седнице, одлука о добитнику  са односом гласова, стручно образложење, место и датум одлуке, термин и место доделе награде.

Члан 5.

Жири доноси одлуку о Награди за животно дело најкасније крајем маја.

Члан 6.

Жири је дужан да учествује на свечаној додели награде са одговарајућим саопштењем о добитнику и текстом-излагањем једног члана жирија.

Члан 7.

Жири је дужан да сарађује са стручним службама које одреди оснивач у свим активностима које су нужне за успешну реализацију процеса проглашења најбоље књиге и афирмације награде.

Члан 9.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о награди за животно дело може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора ДКВ и уговором о ауторском делу

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Правилником о награди и Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ДКВ ЗА КЊИЖЕВНОСТ – НОВИ САД

Међународну награду ДКВ за књижевност- Нови Сад, основало је Друштво књижевника Војводине 2006, у складу са Статутом ДКВ,  Одлуком УО ДКВ, исте године, на предлог Организационог одбора Међународног новосадског књижевног фестивала.

Међународна награда ДКВ за књижевност- Нови Сад има за циљ да афирмише  књижевност, утиче на проширивање књижевних и културних веза међу народима, афирмише српску културу и мултикултурализам у Војводини и Србији, да допринесе еманципацији наше књижевности и културе, развијању толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Међународна награда за књижевност – Нови Сад, усмерена је на афирмацију савремене књижевности, укључујући и нашу, са аспирацијама да се сачува  простор високе књижевности, са одговорношћу према свету савремене културе и историје, са уважавањем улоге књижевности у откривању и сведочењу о размерама човека, његових разлика и свести и његове дијалошке и културне етике, са заступањем књижевности као поља истраживања и обнављања њене улоге у разумевњу света.

Међународну награду за књижевност – Нови Сад додељује Друштво књижевника Војводине, у оквиру Међународног новосадског књижевног фестивала, уз помоћ Панонске банке која обезбеђује новчани износ награде.

Право на доделу и коришћење награде и њеног имена не може се пренети ни на било који други субјект. Сва права придржава Друштво књижевника Војводине са седиштем у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Члан 1.

Награда се  додељује сваке године у август – септембру одлуком трочланог жирија, истакнутом писцу из савремене светске или домаће књижевности за допринос савременој књижевности, коју изабере на предлог Организационог одбора Фестивала УО ДКВ.

Члан 2.

Награда се уручује на свечаности у оквиру Међународног новосадског књижевног фестивала који се организују у август – септембру у Новом Саду на Тргу младенаца, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Члан 3.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на предлог Организационог одбора Фестивала.

У жирију су заступљени директор Фестивала и истакнути писац или преводилац из Србије и један члан из иностранства.

Члан 4.

Одлуку о награди усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама Статута ДКВ, правилника о награди и раду жирија и наложити да се одлука усклади наведеним актима.

Члан 5.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из правилника о награди и раду жирија, одустајања појединих чланова од рада у жирију или због ефикаснијег рада жирија, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 6.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 7.

Жири доноси одлуку о Међународној награди Нови Сад најкасније половином августа.

Члан 8.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о Међународној награди Нови Сад може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора.

Члан 9.

Добитнику награде припада новчани износ који обезбеђује Панонска банка,  диплома са именом оснивача награде и спонзора, аутора и награђеног дела, на српском и на одговарајућем језику добитника, потписана од стране председника ДКВ и председника жирија.

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом и одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ДКВ ЗА КЊИЖЕВНОСТ – НОВИ САД

Жири Међународне награде ДКВ за књижевност- Нови Сад,  сачињен је од  афирмисаних домаћих и страних писаца или преводилаца са сврхом одавања почасти и пажње истакнутим светским и домаћим књижевним ствараоцима, који својим дугогодишњим и изузетним књижевним радом дају значајан допринос универзалној књижевној култури и књижевности, у домену поезије и прозе. Међународна награда ДКВ за књижевност- Нови Сад има за циљ да афирмише  књижевност, проширивање књижевних и културних веза међу народима, афирмацију мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацију наше књижевности и културе, развијање толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Међународна награда за књижевност – Нови Сад, усмерена је на афирмацију савремене књижевности, укључујући и нашу, са аспирацијама да се сачува  простор високе књижевности, са одговорношћу према свету културе и историје, са уважавањем улоге књижевности у откривању и сведочењу о размерама човека, његових разлика и свести и његове дијалошке и културне етике, са заступањем књижевности као поља истраживања и обнављања њене улоге у разумевњу света.

Међународну награду за књижевност – Нови Сад додељује Друштво књижевника Војводине, у оквиру Међународног новосадског књижевног фестивала, који се одржава сваке године крајем августа и почетком септембра, уз помоћ Панонске банке која обезбеђује новчани износ награде.

Члан 1.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује на предлог Организационог одбора Фестивала Управни одбор ДКВ.

У жирију су заступљени дииректор Фестивала и истакнути писац или преводилац из Србије и један члан из иностранства.

Директор Фестивала се у чланство жирија бира на четири године, а  књижевник – преводилац и страни писац се именују сваке године, зависно од земље која ће бити предложена да се из њене савремене књижевности изабере добитник.

Члан 2.

Награда Нови Сад се додељује значајном прозном писцу или песнику из стране или домаће књижевности, за допринос савременој књижевности, коју на предлог Организационог одбора Међународног новосадског књижевног фестивала усваја УО ДКВ.

Књижевност које ће бити изабрана да се из ње изабере  добитник награде мења се сваке године.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о додели награде уколико је у супротности са одредбама правилника о награди и раду жирија и Статута ДКВ и наложити да се одлука усклади са наведеним актима.

Члан 3.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови жирија су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 4.

Жири је дужан да разматра и процењује доприносе најистакнутијих писаца из изабране књижевности и да тај посао обави у складу са највишим књижевно – критичким стандардима, са Правилником награде, Правилником о раду жирија и Статутом ДКВ.

Члан 4.

Жири ради најмање у три седнице. Након завршне седнице и одговарајуће одлуке и усвајања УО ДКВ, жири се на конференцији за штампу, у форми стручног саопштења потписаног заједнички, обраћа се јавности.

У саопштењу се наводи  број седнице, одлука о добитнику  са односом гласова, стручно образложење, место и датум одлуке, термин и место доделе награде.

Члан 5.

Жири доноси одлуку о Награди Нови Сад најкасније половином  августа.

Члан 6.

Жири је дужан да учествује на свечаној додели награде у август – септембру у Новом Саду на Тргу младенаца са одговарајућим саопштењем о добитнику и текстом-излагањем једног члана жирија.

Члан 7.

Жири је дужан да сарађује са стручним службама које одреди оснивач у свим активностима које су нужне за успешну реализацију процеса проглашења најбоље књиге и афирмације награде.

Члан 9.

Члановима жирија за рад у доношењу одлуке о награди Нови Сад може се исплатити накнада чије се износ регулише одлуком Управног одбора ДКВ и уговором о ауторском делу

Члан 10.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 11.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Правилником о награди и Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО И ПРЕСТАНКУ ЧЛАНСТВА ЧЛАНСТВА

Друштво кwижевника Војводине је самостална сталешка и непрофитна организација кwижевника и кwижевних преводилаца Војводине.

Чланство у Друштву је добровоqно.

На основу  Статута ДКВ и према постојећој законској материји  о удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин:

Члан Друштва може постати сваки кwижевни стваралац и уметнички преводилац који живи и делује на територији Војводине, као и сваки стваралац из земље и иностранства који је допринео афирмацији стваралаштва у Војводини као и књижевног стваралаштва уопште, чијим делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе Статута ДКВ.

Члан 1.

Лице које конкурише у чланство Друштва књижевника Војводине мора испуњавати следеће услове:
Да је  држављанин  Србије и да има пребивалиште на територији Војводине.

Из овога може бити изузет  стваралац који не живи на територији Војводине, стваралац из других делова Србије и странац, ако је признат као истакнути писац и преводилац који је дао изузетан допринос афирмацији књижевности и културе у Војводини или је остварио значајну и продуктивну сарадњу са Друштвом књижевника Војводине.

Да се бави књижевним радом у жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне публицистике, сатире, афоризма, књижевног преводилаштва и сл.

Да има најмање две објављене књиге на језицима који су у званичној употреби на територији Војводине.

Да задовољава књижевно-критичке и естетске услове у складу са претпоставкама савремене књижевности.

Члан 2.

Кандидат је обавезан да поднесе доказе, односно документацију о испуњавању поменутих услова.

Кандидат може поднети и допунску евиденцију о свом стваралаштву (критике, рецензије, прилоге у часописима и листовима, плакате, новинске чланке и др.)

Члан 3.

Члан Друштва се може постати по позиву  Управног одбора ДКВ а на основу  становишта о значају стваралаштва кандидата.

Члан 4.

Кандидат је дужан да поднесе:

испуњен евиденциони формулар са свим битним подацима, биографијом и библиографијом / преузима се у канцеларији ДКВ/.
Молбу са краћом књижевном и образовном биографијом
Фотокопију личне карте.
               Да по пријему уплати чланарину и 1000,00 динара за трошкове пријема.                                   Да  приложи две фотографије одговарајућег формата.

Члан 5.

Молбе и документација се достављају на адресу Друштва књижевника Војводине, Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад или се предају лично на наведену адресу.

Резултати пријема биће објављени крајем маја и крајем новембра текуће године у просторијама Друштва књижевника Војводине .

Члан 6.

               Одлуку о пријему или одбијаwу захтева за пријем новог члана доноси Управни одбор у складу са Правилником о пријему чланова и престанку чланства, на основу мишqеwа Комисије за пријем нових чланова, а на основу образложеног и документованог захтева кандидата или предлога најмаwе 3 члана Друштва.

Члан 7.

    Против одлуке Управног одбора о одбијаwу захтева за пријем у Друштво, кандидат има право жалбе Скупштини Друштва у року од 15 дана.

Члан 8.

          Чланство у Друштву престаје иступаwем, брисаwем и искqучеwем.

           Члан Друштва је дужан да поштује одредбе Статута ДКВ.

           Члан може иступити из Друштва у свако време без обавезе да наведе разлоге.

           Члан може бити брисан из чланства Друштва. Одлуку о брисаwу доноси Управни одбор на предлог Комисије за пријем нових чланова, уколико се установи да је дошло до повреда одредби Статута ДКВ, до пријема у чланство  на основу неистинитих података о стваралаштву или на основу доказа о  делу које је плагирано, да не плаћа годишњу чланарину.

Члан 9.

Против одлуке о брисаwу и искqучеwу дозвоqена је жалба Скупштини Друштва у року од 15 дана.

Члан 10.

Права и дужности чланова Друштва су:

– да својом стваралачком  делатношћу непосредно доприносе оствариваwу циqева и задатака Друштва;

– да покрећу разматраwе и учествују у решаваwу питаwа од интереса за чланове Друштва и положај кwижевног стваралаштва и културе уопште;

– да учествује у активностима Друштва

– да остварују контролу рада Друштва и носилаца појединих овлашћеwа у Друштву;

– да плаћа годишњу чланарину

чланови Друштва су дужни да у свом раду воде рачуна о угледу свог Друштва.

Члан 11.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 12.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО И ПРЕСТАНКУ ЧЛАНСТВА

На основу  Статута ДКВ и према постојећој законској материји  о удружењима грађана, пријем у чланство је регулисан на следећи начин:

Члан Друштва може постати сваки кwижевни стваралац и уметнички преводилац који живи и делује на територији Војводине, као и сваки стваралац из земље и иностранства који је допринео афирмацији стваралаштва у Војводини као и књижевног стваралаштва уопште, чијим делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе Статута ДКВ.

Друштво кwижевника Војводине је самостална сталешка и непрофитна организација кwижевника и кwижевних преводилаца Војводине.

Чланство у Друштву је добровоqно.

Комисија за пријем у чланство и престанак чланства,  сачињена је од  афирмисаних писаца и преводилаца чланова ДКВ са сврхом да на компетентан начин одлучује о пријему у чланство и престанку чланства, да своје закључке проследи Управном одбору ДКВ на усвајање, водећи рачуна о афирмацији књижевности, обнављању чланства ДКВ, у складу  са Статутом ДКВ, одредбама Правилника о пријему у чланство и престанку чланства, са циљем да доприноси проширењу књижевних и културних веза међу народима, афирмацији мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацији наше књижевности и културе, развијању толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Члан 1.

Предлог одлуке о пријему доноси самостално седмочлана комисија коју именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат комисије може поновити.

У комисији морају бити заступљени чланови ДКВ: по један писац или преводилац који пише на званично признатим језицима у АП Војводини ( мађарски, словачки, румунски, русински) и три писца или преводиоца који стварају на српском језику.

.

Члан 2.

Комисија бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Чланови комисије су равноправни у раду и доношењу одлука.

Члан 3.

Предлог кандидата за пријем у чланство комисија са образложењем доставља  Управном одбору ДКВ.

Управни одбор може ставити изван снаге одлуку о пријему и престанку чланства уколико је у супротности са одредбама правилника о пријему и раду комисије и Статута ДКВ и наложити да се предлог усклади са наведеним актима.

Члан 4.

Комисија је дужна да разматра и процењује конкурсну документацију у складу са правилником о пријему и радом комисије. Комисија није дужна да разматра непотпуну документацију.

Члан 5.

Комисија ради најмање у две седнице. Након завршне седнице и одговарајуће одлуке прослеђује своје предлоге УО ДКВ.

У предлогу се наводи  број седнице, предлози за пријем и образложење.

Члан 6.

Комисија доноси предлоге почетком маја и новембра текуће године.

Члан 7.

               Одлуку о пријему или одбијаwу захтева за пријем новог члана доноси Управни одбор у складу са Правилником о пријему чланова и престанку чланства, на основу мишqеwа Комисије за пријем нових чланова, а на основу образложеног и документованог захтева кандидата или предлога најмаwе 3 члана Друштва.

Члан 8.

Против одлуке Управног одбора о одбијаwу захтева за пријем у Друштво, кандидат има право жалбе Скупштини Друштва у року од 15 дана.

Члан 9.

Чланство у Друштву престаје иступаwем, брисаwем и искqучеwем.

           Члан Друштва је дужан да поштује одредбе овог Статута.

           Члан може иступити из Друштва у свако време без обавезе да наведе разлоге.

           Члан може бити брисан из чланства Друштва. Одлуку о брисаwу доноси Управни одбор на предлог Комисије за пријем нових чланова, уколико се установи да је дошло до повреда одредби Статута ДКВ, до пријема у чланство  на основу неистинитих података о стваралаштву или на основу доказа о  делу које је плагирано, да не плаћа годишњу чланарину.

Члан 10.

Права и дужности чланова Друштва су:

– да својом стваралачком  делатношћу непосредно доприносе оствариваwу циqева и задатака Друштва;

– да покрећу разматраwе и учествују у решаваwу питаwа од интереса за чланове Друштва и положај кwижевног стваралаштва и културе уопште;

– да учествује у активностима Друштва

– да остварују контролу рада Друштва и носилаца појединих овлашћеwа у Друштву;

– да плаћа годишњу чланарину

чланови Друштва су дужни да у свом раду воде рачуна о угледу свог Друштва.

Члан 11.

Чланови комисије су дужни да присуствују свечаном пријему нових чланова  са образложењем које ће саопштити председник комисије или овлашћени члан на редовној годишњој скупштини ДКВ.

Члан 12.

Комисија је дужна да сарађује са стручним службама које одреди оснивач у свим активностима које су нужне за успешну реализацију процеса пријема нових чланова.

Члан 13.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 14.

Овај Правилник се може мењати одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ у складу са Правилником о награди и Статутом.

За Управни одбор ДКВ

председник

Јован Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ О ИЗБОРУ И ОВЛАШЋЕЊИМА ГЛАВНОГ УРЕДНИКА И РЕДАКЦИЈЕ

Златна греда је лист – часопис  за књижевност, уметност, културу и мишљење.

Лист је основан у складу са Статутом ДКВ, програмским , културним и књижевним интересима Друштва књижевника Војводине и његовог чланства.

Лист је регистрован у складу са законом  као периодична публикација и има своју концепцију и програмску оријентацију којој је овај правилник саставни део.

1.

Лист излази у 12 бројева месечно, тј. 8 – 12 свезака годишње.

2.

Лист има Главног уредника и редакцију.

Главног уредника бира Управни одбор из редова чланства ДКВ.

3.

На предлог Главног уредника Управни одбор бира редакцију и заменика .

4.

Главни уредник и редакција се бирају на период од 4 године.

5.

Главни уредник је одговоран за спровођење концепције листа, материјалног и финансијског пословања, дистрибуције  и његово редовно излажење.

6.

Главни уредник организује рад редакције, сарадњу, припрему, штампу, односе са јавношћу и одговоран је за квалитет листа. Он подноси годишње планове и извештаје о раду и анализе Управном одбору, као и одговарајуће извештаје и планове о материјалном и финансијском пословању.

7.

Главни уредник прима ауторски  хонорар по броју (месечни) у најмањем износу просечне месечне плате  на територији Републике. Главни уредник одређује хонораре члановима редакције и сарадницима листа.

8.

Лист се финансира из буџета Републике, Покрајине, Града, из сопствене продаје и претплате, од донација и спонзорства и из других извора.

9.

За средства намењена листу на жиро рачуну ДКВ, одговоран је Главни уредник и он је потписник налога о усмеравању средстава за потребе листа, која не мог бити коришћена у друге сврхе.

10.

Из наменских средстава листа плаћају се штампа, одговарајући хонорари и трошкови листа, као и 50 % трошкова за хонорарне ангажоване: секретара и књиговођу. Хонораре поменутим сарадницима одређују у договору Председник ДКВ и Главни уредник Златне греде у складу са материјалним могућностима ДКВ и одговарајућим нивоима накнаде за поменуте послове.

Из средстава листа плаћају се и трошкови телефона, закупа, струје и остали режијски трошкови у поменутој висини.

Правилник је усвојен на седници Управног одбора ДКВ       априла 2005. и ступа на снагу одмах.

За ДКВ

Председник

Joван Зивлак

ПРАВИЛНИК О РАДУ МЕЂУНАРОДНОГ НОВОСАДСКОГ КЊИЖЕВНОГ ФЕСТИВАЛА О ИЗБОРУ И ОВЛАШЋЕЊИМА УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА

Међународни новосадски књижевни фестивал је основан у складу са Статутом ДКВ, програмским , културним и књижевним интересима Друштва књижевника Војводине и његовог чланства.

Фестивал је  манифестација која делује у складу са Статутом ДКВ и оквиру његове програмске оријентације.

Фестивал има и има своју концепцију и програмску оријентацију којој  је овај правилник саставни део.

1.

Међународни новосадски књижевни фестивал има за циљ да афирмише  књижевност, посебно поезију, да утиче на проширивање књижевних и културних веза међу народима и културама, афирмише српску културу и мултикултурализам у Војводини и Србији, да доприноси еманципацији наше књижевности и културе, развијању толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

2.

Међународни новосадски књижевни фестивал усмерен је на афирмацију савремене књижевности,  посебно  поезије са аспирацијама да се сачува  простор високе књижевности, са одговорношћу према свету савремене културе и историје, са уважавањем улоге књижевности у откривању и сведочењу о размерама човека, његових разлика и свести и његове дијалошке и културне етике, са заступањем књижевности као поља истраживања и обнављања њене улоге у разумевњу света.

3.

Фестивала се одржава сваке године у Новом Саду последње недеље августа, најдуже седам дана, у просторима  Града, а његове средишне манифестације одржавају се на Тр­гу мла­де­на­ца.

Фестивал поједине манифестације може одржавати и у другим градовима Србије.

Фестивал може успоставити и облике међународне сарадње са појединим институцијама и књижевним организацијама у иностранству.

4.

Фестивал има следеће програмске облике:

Читање на Тргу младенаца

Сим­по­зи­јум посвећен актуелним књижевним и друштвено релевантим темама.

Јавне разговоре са страним и домаћим писцима о књижевним темама и положају писца и књиге.

Фестивал сваке године представља поезију у фокусу,  једну од националних селекција  у форми штампане антологије са избором дванаест песника који је ауторско дело афирмисаног критичара једне књижевности из света.

У оквиру презентације антологије на Фестивалу учествује  четири до пет песника и аутор избора.

Слем так­ми­че­ње за нај­бо­љег сле­ме­ра Ср­би­је у коме се бира осам до десет учесника на основу конкурса.

На слем такмичењу се додељује награда најбољем слемеру о којој се одлучује гласањем публика уз учешће и контролу процеса од изабране трочлане комисије.

Читање на балкону

Међународну награду за књижевност – Нови Сад додељује се истакнутом песничком  за посебен допринос савременој поезији и књижевности.

Награда се додељује једном од представника поезије у фокусу, у посебном случају од овог правила се моће одступити.  Нагрђени аутор добија посебну дилому и новчани износ.

О награди одлучује трочлани међународни жири.

У окви­ру Фе­сти­ва­ла додељује се Бран­ко­ва на­гра­да у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­стра­та. О награди одлучује трочлани жири.

Музичке програме

5.

Фестивал може да организује и посебне облике афармације преводилаштва и културне сарадње са различитим представницима савремених националних књижевности из света и земље, као и јубилеје посвећене књижевним личностима, темама и литературама.

6.

Избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, објављује се у две свеске Златне греде.

Фестивал може штампати Каталог фестивала, посебна издања посвећења активностима и доприносима Фестивала, као и плакате, мајице, заставе и остале видове оглашавања и адвердајзинге, од штампаних до визуалних и аудитивних.

Фестивала. може организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку и осталим облицима представљања у медијима.

7.

Фестивала може за учеснике и новинаре да организују излете на културно историјске локалитета са циљем обогаћивања своје програмске делатности и афирмације наших културни вредности.

8.

Фестивал има Уметничког директора и програмски одбор који предлаже концепцију и програм фестивала.

Уметничког директора бира Управни одбор из редова чланства ДКВ.

9.

На предлог Уметничког директора Управни одбор бира програмски одбор.

Уметнички директор и Програмски одбор бирају на период од 4 године.

10.

Уметнички директор је одговоран за спровођење концепције, избор учесника и сарадника  Фестивала, материјалног и финансијског пословања.

11.

Уметнички директор организује селекцију  Фестивала, сарадњу, припрему, штампу, односе са јавношћу и одговоран је за квалитет Фестивала.

Он подноси годишње планове и извештаје о раду и анализе Програмском и Управном одбору, као и одговарајуће извештаје и планове о материјалном и финансијском пословању.

12.

Уметнички директор прима ауторски  хонорар за годину дана по завршетку Фестивала у најмање пет износа просечне месечне плате  на територији Републике.

Уметничком директору хонорар одређује Управни одбор.

Уметнички директор одређује хонораре члановима учесницима и сарадницима Фестивала.

13.

За средства намењена Фестивалу на жиро рачуну ДКВ, одговоран је Уметнички директор и он је потписник налога о усмеравању средстава за потребе Фестивала, која не могу бити коришћена у друге сврхе.

Средства с којима располаже Фестивала усмеравају се

На путне трошкове учесника и организатора

Смештајне трошкове

Хонораре учесника и организатора

Трошкове закупа и изнајмљивања  простора, опреме и одговарајућих услуга и др.

Административне трошкове

Трошкове адвертајзинга

14.

Из наменских средстава Фестивала плаћају одговарајући трошкови за хонорарне ангажоване: секретара и књиговођу.

Хонораре поменутим сарадницима одређује Уметнички директор у складу са материјалним могућностима ДКВ и одговарајућим нивоима накнаде за поменуте послове.

15.

Фестивал се финасира из средстава Покрајинског секретаријата АП Војводине за културу, Министарства културе Републике Србије, Градског већа Новог Сада, из сопствених средстава,  донација, страних културних и књижевних  фондација и медијских и других спонзора.

Правилник је усвојен на седници Управног одбора ДКВ  априла 2005. и допуњен и измењен  маја 2010.  и ступа на снагу одмах.

За ДКВ

Председник УО

Јован Зивлак

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу одредбе чл.17 – 22. Статута Друштва књижевника Војводине, Управни одбор, на седници одржаној дана јануара           2007. године,  донео је ПОсловник  о раду УО а на седници од 27.10. 2016. донео је допуну  Пословника члан 9. Став 2. и 3.

ПОСЛОВНИК О РАДУ

УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 1.

Овим Пословником уређује се рад Управног одбора Друштва књижевника Војводине (у даqем тексту: Управни одбор) у складу са Статутом ДКВ (у даqем тексту: Статут) и начин остваривања права и дужности чланова Управног одбора.

КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 2.

Прву седницу Управног одбора, после изборне скупштине  Друштва књижевника Војводине, сазива и председава јој председник ДКВ, најкасније у року од месец дана од избора.

ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 3.

Председник Друштва књижевника Војводине је истовремено и Председник Управног одбора:

Председник Друштва је инокосни орган Скупштине.

Председник Друштва представqа и заступа Друштво, руководи седницама Управног одбора, стара се о извршавању одлука Скупштине и Управног одбора и извршава друге послове који су му ставqени у надлежности Статутом и нормативним актима Друштва.

Председник Друштва је по функцији председник Управног одбора Друштва

За свој рад председник Друштва одговара Скупштини.

Председник Друштва се бира на време од четири године, са могућношћу поновног избора.

Председник Друштва одговара за законитост рада Друштва и његових органа.

Председник Друштва врши послове предвиђене Статутом,

председава седницама Управног одбора,

стара се о примени Пословника о раду Управног одбора,

стара се о благовременом и усклађеном раду тела Управног        одбора и комисија Друштва,

врши и друге послове предвиђене овим Пословником.

Заменици председника Управног одбора замењују председника када је он спречен да обавqа своје дужности.

Члан 4.

Управни одбор има два заменика председника. Заменике могу да предложе чланови Управног одбора. Члан Управног одбора може да предложи и да гласа за два кандидата за заменике председника Управног одбора. Предлог за заменике председника Управног одбора мора да буде образложен.

Члан 5.

О предлогу за заменика председника Управног одбора отвара се расправа. Након расправе, председавајући утврђује листу кандидата за заменике председника одбора по азбучном реду презимена.

Члан 6.

Пре приступања избору, Управни одбор одлучује да ли ће гласати јавно или тајно. Уколико је донета одлука да се гласа тајно, изборе спроводи трочлана изборна комисија коју чине чланови Управног одбора. Кандидати за заменика председника Управног одбора не могу да спроводе поступак гласања. Заменици председника Управног одбора имају мандат четири године.

Члан 7.

У случају престанка функције председника односно заменика председника Управног одбора, Управни одбор ће најкасније на наредној седници, изабрати вршиоца дужности председника односно заменике председника Управног одбора до заказивања изборне скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 8.

Управни одбор је извршни орган Скупштине.

Управни одбор има 15 чланова.

Председник Друштва је аутоматски члан и председник Управног одбора.

У Управном одбору је заступqен најмање по један представник књижевних стваралаца који припадају мађарској, словачкој, румунској, русинској, хрватској и другој националној књижевности на територији Војводине, уколико такве представнике предложе заједнице књижевних стваралаца или ако се чланства у Управном одбору прихвати такав члан  предложен од стране Управног одбора или Скупштине.

На првом заседању чланови Управног одбора бирају из свог састава  два потпредседника Друштва и секретара Друштва.

За свој рад Управни одбор одговара Скупштини.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

Управни одбор спроводи програме, планове, закqучке и ставове Скупштине;

– руководи радом Друштва између два заседања Скупштине;

-организује књижевне скупове, расправе, издавачку делатност, стручну и културну сарадњу са сличним асоцијацијама у земљи и иностранству и прославе;

– припрема и сазива заседања Скупштине;

– утврђује опште критеријуме за изборе у органе Друштва, водећи рачуна о сразмерној националној, полној  и територијалној заступqености и организује кандидациони поступак;

-припрема нацрт Статута и упућује га на усвајање Скупштини;

– одлучује о пријему нових чланова и о брисању из чланства;

– потврђује оснивање књижевних заједница или  секција Друштва;

– именује комисије, жирије, уредништва и редакције издања  и друга стална и повремена радна тела Друштва;

– бира потпредседнике Друштва и секретра Друштва;

– стара се о обавештавању чланова и јавности о раду Друштва;

– саставqа годишњи предрачун и завршни рачун Друштва;

– управqа материјалним пословањем Друштва;

– саставqа годишњи извештај о раду Друштва;

– одређује висину чланарине и уписнине;

– доноси Пословник о свом раду;

– извршава друге послове који нису у надлежности Скупштине, а произилазе из закона и овог Статута.

– Радом Управног одбора руководи председник Друштва.

Управни одбор именује стална или повремена радна тела за сва значајнија питања из делокруга свог рада и из програма и плана рада Друштва.

Стална радна тела су:

– Комисија за Статут и нормативна акта,

– Комисија за међународну сарадњу,

– Комисија за признања, награде и прославе,

– Комисија за пријем нових чланова,

– Комисија за материјални статус писаца,

– Комисија за издавачку делатност

     – Жирији за књигу и превод године

      -Жирији за награде за књиге објавqене на језицима националних мањина

  Жири за животно дело,

– Жири за Бранкову награду.

– Програмски одбор Међународног новосадског књижевног фестивала

  -чланови жирија и комисија именују се на период од четири године.

          -Управни  одбор именује стална или повремена радна тела за сва значајнија питања из  делокруга свога рада

           -Главног и одговорног уредника Златне греде, листа за књижевност, уметност и мишљење

            -Уметничког директора Међународног новосадског књижевног фестивала

           -Главног и одговорног уредника и чланове уредништва издавачке делатности Друштва

Уредници и уметнички директор се  именују се на период од четири године.

СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

1. Припремање и сазивање седнице

Члан 9.

Седницу Управног одбора сазива председник Управног одбора. Управни одбор састаје се по потреби, или најмање једном у два месеца. Председник може овластити потпредседника, или неког од чланова Управног одбора да у његовом одсуству заказује  и води  седнице.

Седницу УО може заказати најмање четвртина чланова Управног одбора, ако председник није у могућности, ако се не решавају битни проблеми ДКВ, или ако постоје разлози коју упућују на противстатутрно деловање председника или руководства УО. 

Члан 10.

Предлог дневног реда седнице Управног одбора припрема председник Управног одбора.

Члан 11.

Председник Управног одбора писменим или електронским путем одређује дан и час одржавања седнице Управног одбора, са предлогом дневног реда, најмање два дана пре одржавања седнице. Изузетно, обавештење о времену одржавања седнице и дневном реду може се доставити и у краћем року, при чему је председник Управног одбора дужан да на почетку седнице образложи такав поступак.

2. Отварање седнице и учешће на седници

Члан 12.

Пре отварања седнице Управног одбора председник Управног одбора утврђује тачан број присутних чланова и констатује да ли постоји кворум. Уколико седници не присуствује потребан број чланова, ново заседање се сазива у року од седам дана.

Члан 13.

Управни одбор може пуноважно да одлучује ако је присутно више од половине чланова.

Пуноважним се сматрају одлуке за које се изјасни више од половине присутних чланова. Седница Управног одбора прекида рад уколико је присутно мање од половине број чланова.

Члан 14.

По утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице Управног одбора. О основаности примедби на записник са претходне седнице Управни одбор одлучује се на седници а усвојене примедбе уносе се у записник.

Члан 15.

Дневни ред утврђује Управни одбор. Управни одбора може да предложи допуну или измену дневног реда. Управни одбор претходно одлучује о сваком предлогу за измену или допуну дневног реда. Управни одбор може у току седнице да изврши измене у редоследу тачака дневног реда.

Члан 16.

По отварању расправе за сваку тачку дневног реда председник Управног одбора даје реч присутнима по реду јавqања. На основу спроведене расправе о појединачној тачки дневног реда председавајући утврђује предлог одлуке. Сваки члан може дати други предлог одлуке у ком случају се гласа о предлозима редом којим су дати. Када утврди да више нема пријавqених за учешће у расправи, председник Управног одбора закqучује расправу.

Члан 17.

По окончању тачака дневног реда и одлучивање, председник Управног одбора закqучује седницу.

Члан 18.

Нико не може да говори на седници пре него што је затражио и добио реч од председника Управног одбора. Време излагања сваког члана по правилу траје 5 минута. Управни одбор може да измени време излагања на предлог Управног одбора.

Члан 19.

Учесник у расправи може да говори само о питању које је на дневном реду, уважавајући остале учеснике. Учесника у расправи нико не може да прекида нити да опомиње, осим председника Управног одбора у случајевима предвиђеним овим Пословником.

Члан 20.

Председник Управног одбора стара се о реду на седници и , после опомене, одузима реч учеснику који не поштује одредбе овог Пословника.

3. Записник

Члан 21.

О раду на седници Управног одбора води се записник. Записник обухвата главне податке о раду на седници и садржи: датум, место и време одржавања седнице Управног одбора, имена и број присутних чланова, имена чланова који су напустили седницу пре закqучења, име председавајућег, дневни ред, имена и битне делове излагања учесника у расправи, резултате гласања о свакој тачки дневног реда и садржину и назив донетих одлука и закqучака. Записнику се прилажу копије материјала који је био разматран на седници. Записник води секретар у канцеларији Друштва, односно лице које одреди Управни одбор. Записник потписују председавајући и записничар. Записник се чува у документацији Друштва.

Члан 22.

По примерак записника доставqа се сваком члану Управног одбора.

ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 23.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. Уколико су приликом гласања гласови подеqени, одлучује глас председника. Изузетно, о изменама, допунама или доношењу Пословника о раду,  покретању поступка за утврђивање одговорности члана Друштва пред Већем части и доношењу одлуке о искqучењу члана из Друштва због теже повреде Статута, Управни одбор доноси одлуке двотрећинском већином присутних чланова. У хитним случајевима, или када је реч о доношењу одлуке о којој није потребна расправа председник Управног одбора овлашћен је да доноси одлуке из надлежности Управног одбора, али је пре тога дужан да прибави сагласност више од половине чланова Управног одбора. На следећој седници Управног одбора извршиће се верификација ове одлуке.

Члан 24.

О свакој тачки дневног реда расправqа се и одлучује појединачно. Резултате гласања утврђује председавајући. Члан Управног одбора може да издвоји своје мишqење приликом одлучивања. Образложење за тај поступак је саставни део записника.

Члан 25.

Гласање је јавно. Управни одбор може да одлучи да гласање буде тајно.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 26.

Чланови Управног одбора дужни су да редовно учествују у раду на седницама.

Члан 27.

Чланови Управног одбора имају право да буду редовно и благовремено обавештени о свим питањима потребним за вршење функције члана Управног одбора. Ради потпунијег обавештавања члановима Управног одбора се редовно и благовремено доставqају материјали о питањима која су на дневном реду седнице и о другим питањима из делокруга Управног одбора. Чланови Управног одбора имају право да траже обавештења и објашњења од председника Управног одбора, радних тела и комисија Управног одбора о питањима из њиховог делокруга, а која су им потребна за вршење функције члана Управног одбора. Чланови Управног одбора имају право увида у документацију Управног одбора.

Члан 28.

Овај Правилник је донет одлуком ………   дана ………године у ступа на снагу даном доношења.

Члан 29.

Овај Правилник се може мењати у складу са Статутом одговарајућом одлуком Управног одбора ДКВ.

За Управни одбор ДКВ

председник

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

На основу одредбе чл.14 – Статута Друштва књижевника Војводине, Скупштина Друштва књижевника, на седници одржаној дана   30.01.2010. године,  донела је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Предмет Пословника

Пословником Друштва књижевника Војводине (у даљем тексту: Пословник) уређују се питања сазивања, рада, одлучивања, избора органа и функционера Друштва књижевника Војводине (у даљем тексту Друштво), доношење аката и друга питања од значаја за Скупштину Друштва књижевника Војводине ( у даљем тексту Скупштина).

Члан 2.

Скупштина

Скупштина се сазива сваке године. Скупштина бира органе и руководиоце Друштва у складу са Статутом и овим Пословником и одлучује о питањима из своје надлежности.

Члан 3.

Радна тела

Радна тела Скупштине су: Радно председништво, верификациона комисија и изборна комисија.

Члан 4.

Радно председништво

Радно председништво има три члана.

Председник Друштва је члан председништва по функцији и председавајући Скупштине ДКВ.

Чланове Радног председништва предлаже сазивач седнице Скупштине.

Радно председништво председава седницом Скупштине и предлаже чланове верификационе комисије.

Председништво предлаже записничара.

Члан 5.

Верификациона комисија

Верификациона комисија има три члана.

Верификациона комисија верификује састав Скупштине и утврђује кворум за одржавање седнице и одлучивање.

Члан 6.

Изборна комисија

Изборна комисија има три члана.

Изборну комисију предлаже Управни одбор, а потврђује Надзорни одбор.

Изборна комисија прикупља и верификује листе кандидата за чланове органа и кандидатуре за функционере Друштва,  припрема и спроводи изборе.

Члан 7.

Сазивање

Скупштину сазива Управни одбор.

Позив за Скупштину упућује се члановима Друштва у писаној форми са печатом Друштва.

Позив обавезно садржи време и место одржавања седнице, предлог дневног реда, и материјале уз дневни ред .

Члан 8.

Припрема седнице

Припреме за одржавање седнице Скупштине обавља Управни одбор

Члан 9.

Присуствовање на седници

Право присуствовања седници Скупштине имају сви чланови Друштва и гости по позиву.

Седнице Скупштине су јавне, осим када Скупштина другачије одлучи.

Члан 10.

Учесник Скупштине

Право да гласа или да буде биран на Скупштини има активни члан Друштва у складу са Правилником о чланству ДКВ, тј. члан који извршава своје статутарне обавезе, о чему одлуку доноси Управни одбор.

Члан 11.

Кворум за рад

Скупштина пуноважно ради ако је присутно више од половине активних чланова, у складу са Правилником о чланству Друштва.

Уколико није постигнут кворум, после 30 минута од заказаног почетка, Скупштина пуноважно ради са присутним бројем активних чланова и доноси одлуке простом већином гласова присутних.

Члан 12.

Руковођење седницом

Седницом Скупштине руководи председавајући.

Председавајући формулише предлоге одлука и закључака, даје и одузима реч говорницима, изриче мере због повреде Пословника и нарушавања реда и стара се о примени и поштовању Пословника и законитости рада и одлука Скупштине.

Члан 13.

Ток седнице

Седницу отвара председник који предлаже састав Радног председништва који је претходно предложио Управни одбор. Након потврде састава Радног председништва јавним гласањем, Радно председништво почиње са радом.

Председавајући износи предлог дневног реда, отвара расправу о предлогу и формулише коначан предлог дневног реда.

Поводом сваке тачке дневног реда председник позива известиоца у вези са тачком дневног реда.

По завршеном излагању известиоца председавајући отвара расправу. О свакој тачки дневног реда се расправља према утврђеном редоследу док има пријављених говорника.

Време излагања говорника не може бити дуже од пет минута, осим ако Скупштина другачије не одлучи пре отварања расправе о тачки дневног реда.

Учесник у раду Скупштине који има процедуралне примедбе добија реч одмах и преко реда, с тим што не може говорити дуже од једног минута.

Учесник у раду Скупштине чије је име непосредно поменуто у расправи или су оспорене чињенице у његовом излагању, има право на реплику у трајању од два минута.

Председавајући закључује седницу након што је исцрпљен дневни ред.

Члан 14.

Прекид седнице

Председавајући прекида седницу у случају давања паузе за време трајања седнице, недостатка кворума при одлучивању или нарушавања реда који онемогућава рад.

Председавајући одређује време наставка прекинуте седнице.

Члан 15.

Одлагање седнице

Седница Скупштине се одлаже у случају непостојања кворума за почетак рада Скупштине и због наступања непредвиђених околности.

Одлуку о одлагању седнице доноси Управни одбор.

Члан 16.

Одржавање реда

Учесници и гости Скупштине дужни су да се придржавају реда и одредаба овог Пословника.

Учеснику или госту који не поштује Пословник председавајући може одузети реч, а учесника, присутног или госта који нарушава ред може удаљити са седнице.

Члан 17.

Одлучивање

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних активних чланова Скупштине.

Члан 18.

Гласање

Скупштина одлучује гласањем. Гласање је јавно, осим у случајевима када Скупштина другачије одлучи.

Члан 19.

Јавно гласање

Јавно гласање се обавља дизањем руку. Председавајући Скупштине позива учеснике Скупштине да се прво изјасне “ЗА” предлог, затим “ПРОТИВ” предлога, а на крају пита да ли има “УЗДРЖАНИХ”.

Ако већина није гласала “за”, председавајући не тражи изјашњавање о томе ко је “против”и “уздржан”, осим кад на томе неко од учесника не инсистира.

Пребројавање приликом јавног гласања обавља изборна комисија.

По обављеном гласању, председавајући утврђује и објављује резултате гласања.

Члан 20.

Тајно гласање

Тајно гласање се обавља гласачким листићима.

Гласачки листић садржи питање о коме се гласа формулисано тако да се на њега може одговорити са “ЗА” или “ПРОТИВ”, односно “ДА” или “НЕ”, као и заокруживањем кандидата за органе Друштва на основу упутства на који начин се гласа.

Неважећи је онај гласачки листић са којег се не може утврдити за шта је гласач гласао.

Неважећи листићи се сабирају за већ утврђени кворум.

Предлог није прошао ако је збир гласова “против” и неважећих листића једнак броју гласалих “за” или већи од њега, или ако кандидат има мање гласова од последњег који је ушао у састав органа Друштва.

Члан 21.

Утврђивање кворума

Пре одлучивања о било којој тачки дневног реда сваки учесник Скупштине

може тражити да се утврди постојање кворума.

Приликом одлучивања примењује се последњи утврђени кворум.

Члан 22.

Избор председника

Избори за председника се расписују сазивањем сваке четврте Скупштине, осим ако у периоду између изборне и неизборне Скупштине председник поднесе оставку.

Члан 23.

Кандидовање

Кандидат за председника Друштва може бити активни члан који је примљен најмање 6 месеци пре подношења кандидатуре и кога предложи Управни одбор или најмање пет чланова Друштва. Један члан Друштва може дати подршку само једном кандидату, у противном ће важити подршка која је дата прва.

Кандидатуре се на основу образложења утврђује на Скупштини и достављају изборној комисији.

Верификацију кандидатуре обавља изборна комисија у складу са чланом 6. овог Пословника.

Члан 24.

Гласање за председника

Избор председника Друштва обавља се јавним или тајним гласањем, о чему одлучује Скупштина.

На гласачком листићу имена кандидата су поређана азбучним редом по презимену.

Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред презимена кандидата.

Члан 25.

Резултати гласања

За председника Друштва изабран је кандидат који ја добио највећи број гласова. Уколико прва два или више кандидата имају исти број гласова, гласање између њих се понавља.

Члан 26.

Трајање мандата

Мандат председника траје четири године и може се поновити.

Мандат председника може престати и пре истека времена услед оставке или разрешења.

Мандат председника престаје даном одржавања седнице Управног одбора на којој је саопштена одлука о оставци или на којој Управни одбор констатује разрешење.

Члан 27.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор има петнаест чланова, с тим што је председник Друштва по функцији члан састава Управног одбора.

Право на подношење кандидатуре има сваки активни члан Друштва.

Кандидат може бити сваки активни члан Друштва који који је примљен најмање 6 месеци пре подношења кандидатуре и кога предложи  пет чланова Друштва или нови председник Друштва.

Кандидатура се подноси на Скупштини са одговарајућим образложењем.

Састав Управног одбора треба да буде такав да омогући одговарајућу националну и полну заступљеност у складу са мултинационалном и полном структуром Друштва.

Избор се врши јавним гласањем, или ако је гласање тајно на тај начин што се на гласачком листићу заокружује четрнаест имена.

За чланове Управног одбора изабрани су кандидати који освоје првих четрнаест места по броју гласова. Имена на листићу су поређана по азбучном редоследу презимена кандидата.

Ако се исти број гласова дели са четрнаестим или кандидатима после њега, гласање између кандидата који деле број гласова се понавља. Тада се бира онолики број чланова колико је потребно да попуни састав Управног одбора.

Члан Управног одбора који се бира на Скупштини може оставком прекинути свој мандат. Оставка се упуђује Управном одбору, која након констатовања почиње да важи. Управни одбор може кооптирати новог члана, а на наредној Скупштини се може потврдити избор или изабрати нови члан.

Члан 28.

Избор чланова Надзорног одбора

Кандидати за чланове Надзорног одбора морају бити активни чланови Друштва који су примљени најмање 6 месеци пре подношења кандидатуре и које предлаже Управни одбор, Председник или најмање пет чланова Друштва.

Члан 29.

Мандат и рад  Надзорног одбора

Надзорни одбор на својој првој седници бира председника.

Надзорни одбор има осим председника још два члана које бира Скупштина Надзорни одбор пуноважно одлучује ако су на седници присутни председник и један члан.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, осим у случају оставке.

Члан 30.

Разрешење председника  Друштва

Предлог за разрешење председника Друштва може дати потписима најмање једна трећина активних чланова Друштва. Предлог мора да садржи образложење.

Предлог се упућује Управном одбору у писменој форми. Заинтересовано лице може да оспори ваљаност лица и потписа у предлогу, најкасније три дана од подношења предлога. Одлуку о ваљаности лица доноси Надзорни одбор. Одлуку о ваљаности потписа доноси Надзорни одбор када претходно саслуша лице чији се потпис истиче. Уколико Надзорни одбор оспори ваљаност лица или потписа, па стога број лица која предлажу разрешење опадне испод једне трећине, поступак за разрешење се обуставља.

Управни одбор може да оспори заснованост предлога о разрешењу, уколико утврди да се темељи на неистинама и на несагласности са Статутом и одговарајућим позитивним законима и моралним нормама. На предлог Управног одбора, коначну одлуку о обустави поступка доноси Надзорни одбор.

Ако се утврди да је предлог у складу са Статутом и позитивним законима, Управни одбор заказује Скупштину о разрешењу која мора бити одржана најкасније 30 дана од добијања предлога.

Скупштином на којој се води поступак о разрешењу руководи Комисија која има непаран број чланова.Управни одбор предлаже, а Надзорни одбор потврђује састав комисије. Комисија саопштава  резултате предлога о разрешењу.

Право гласа имају активни чланови, у складу са Правилником о чланству.

Председник је разрешен уколико за то гласа већина, под условом да је гласало више од половине присутних активних чланова Скупштине. Уколико председник на буде разрешен мандат му не тече од почетка.

Члан 31.

Поступак након Скупштине о разрешењу

Уколико председник буде разрешен на Скупштини, Управни одбор расписује изборе за председника Друштва и бира вршиоца душности председника који ту функцију обавља до избора новог председника.

Избори за председника се могу обавити одмах, уколико за то постоје услови или најкасније 30 дана од објављивања резултата.

Изборе спроводи изборна комисија на коју се примењују одредбе члана 6. овог Пословника.

Поступак за кандидовање и избор председника након у оваквој ситуацији исти је као и посупак за кандидовање и избор председника на редовној Скупштини.

Да би нови председник био изабран, на Скупштини мора да гласа више од половине  присутних чланова. У супротном, расписују се нови избори у року до 15 дана.

Члан 32.

Мандат новоизабраног председника

Мандат новоизабраног председника траје четири године рачунајући од дана избора.

Члан 33.

Предлог за доношење аката

Предлог аката који доноси Скупштина утврђује Управни одбор.

О предлогу аката Скупштина води расправу.

Члан 34.

Амандман

Предлог за измену и допуну предлога акта –може поднети сваки учесник Скупштине пре почетка и у току седнице Скупштине.

Текст амандмана се може упутити и Управном одбору који може Скупштини дати мишљење о амандману. Предлагач може да образложи свој амандман непосредно пре изјашњавања Скупштине о том амандману.

Амандман је усвојен ако за њега гласа већина учесника Скупштине.

Усвојени амандман постаје саставни део предлога акта.

Члан 35.

Гласање

О предлогу акта Скупштина прво расправља у појединостима, а онда се изјашњава о акту у целини.

Акт је донет када се за њега изјасни већина учесника Скупштине.

Члан 36.

Записник

На седници Скупштине води се записник.

У записник се уноси битан ток седнице, закључци и одлуке, резултати гласања, кворум, време и место одржавања седнице, присутни гости и други подаци од значаја за седницу Скупштине.

Записник води записничар, а оверава га председавајући.

Члан 37.

Записник и одлуке

Записник и одлуке  Скупштине се стављају на увид члановима скупштине објављивањем на сајту ДКВ у року од 30 дана од завршетка седнице Скупштине.

Члан 38.

Завршне одредбе

Овај Пословник доноси Скупштина.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Овај Пословник престаје да важи даном доношења новог Пословника.

У Беочину 30.01. 2010. године.

Записничар Председавајући